زندگی کاری

حقوق و مالیات

در نروژ معمول می باشد کە در مورد حقوق سالانە صحبت نمود. متوسط حقوق ناخالص سالانە کارکنان تمام وقت تقریبا ٠٠٠ ٥٠٠ كرون می باشد. درآمد زنان بە طور متوسط ٨٥ درصد درآمد مردان می باشد. به‌ سایت SSB مراجعه‌ نمائید: حقوق، كلیه‌ كارمندان.

معمول می باشد كه حقوق ماهانه‌ در تاریخ معینی در هر ماه پرداخت شود. حقوق خالص بە طور مستقیم بە حساب بانكی فرد شاغل واریس می گردد. کارمند همچنین فیش حقوق دریافت می کند کە نشان می دهد چقدر درآمد داشتە و كارفرما چه‌ مبلغی را به‌ عنوان مالیات از درآمد او كسر کردە است.

کارفرما موظف می باشد کە پیش از پرداخت حقوق بە کارگر میزان مالیات را از حقوق ناخالص وی کسر یا برداشت نماید. کارفرما مالیات را بە دولت انتقال می دهد.

مدل جامعە نروژ كاملا وابستە به پرداخت مالیات ها و عوارض گوناگون توسط شهروندان می باشد. مالیات ها و عوارض از جملە مزایای رفاهی ما را تامین مالی می نمایند. کلیە افراد شاغل در نروژ به دولت و بە شهرداری کە در آن ساکن می باشند مالیات پرداخت می كنند. کارفرمایان نیز بە شهرداری و دولت مالیات می پردازند.

میزان مالیات پرداخت شده از طرف هر فرد شاغلی متفاوت می باشد. بە طور کلی می توانیم بگوییم کە هر چە درآمد فرد بالاتر باشد بە همان اندازە هم مالیات او بالا می باشد. اما عواملی مانند میزان پرداخت بهرە وام، هزینە مراقبت از کودکان و هزینەهای مربوط بە مسافرت کاری، میزان مالیاتی را کە باید بپردازیم را تعیین می کند. بە طور متوسط افراد شاغل در حدود ٢٥ درصد از حقو‌ق ناخالص خود را بە عنوان مالیات پرداخت می نمایند.

آمار

کارت مالیات

کلیە کسانی کە کار می کنند باید کارت مالیات داشتە باشند. کارت مالیات را می توانید از طریق سایت Skatteetaten سفارش دهید.

فیش حقوق

کلیە کسانی کە حقوق می گیرند فیش حقوق را هم دریافت می کنند. فیش حقوق رسید پرداخت مالیات می باشد.

درآمد ناخالص

این حقوق شما قبل از پرداخت مالیات، هزینە بازنشستگی و سایر پرداختها می باشد.

حقوق خالص

این حقوقی می باشد کە شما بعد از پرداخت مالیات، پرداخت هزینە بازنشستگی و سایر پرداختها، دریافت می کنید.