ስራሕ ዓለም

መሃያን ቀረጽን

ኣብ ኖርወይ ዓመታዊ ደሞዝ ዝብል ኣምር ልሙድ እዩ። ገምጋማዊ ዓመታዊ ደሞዝ ቀረጽ ከይተቖርጸ ከባቢ 500 000 ኮሮና እዩ። ደቀንስትዮ ብገምጋም 85 ሚእታዊት ናይ ደቅተባዕትዮ የእትዋ።ወብሳይታት SSB ርአ፡ ደሞዝ፡ደሞዝ ኩሎም ሰራሕተኛታት Se SSBs nettside: Lønn, alle ansatte.

ደሞዝ ኣብ ውሱን ዕለት ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ክኽፈለካ ልሙድ እዩ። ቀረጽ ምስተቆርጸ ዝተረፈ ደሞዝ ኣብ ናይ ሰራሕተኛ ባንክ ሕሳብ ብቐጥታ ይኣቱ። ሰራሕተኛ ወረቀት-ደሞዝ ክንደይ ከምዘእተወ/ት ዘርኢን ወሃቢ ስራሕ ክንደይ ቀረጽ ከምዝቖረጸ ዘርኢን ይወሃቦ።

ወሃቢ ስራሕ ካብ ደሞዝ ሰራሕተኛ ቀረጽ ካብ ምሉእ ደሞዝ(ብሩቶሎን) ቆሪጹ ክኸፍል ግቡኡ እዩ። ሽዑ ወሃቢ ስራሕ ገንዘብ ቀረጽ ናብ መንግስቲ የመሓላልፎ።

ሞዴል ሕብረተሰብ ኖርወይ ክዕቀብ እንተኮይኑ ግድን እዩ ህዝቢ ዝተፈላለየ ዓይነታት ቀረጽን ግብሪን ክኸፍል ዘለዎ። ቀረጽን ግብሪን ገለ ካብቲ ንረብሓታት ድሕንነት ዝምውለልና እዩ። ኩሎም ሰራሕተኛታት ኖርወይ ነታ ዝቕመጡላ ኮሙነን መንግስቲን ቀረጽ ይኸፍሉ። ወሃብቲ ስራሕ ውን ንኮሙነን መንግስቲን ቀረጽ ይኸፍሉ እዮም።

ነፍስወከፍ ሰራሕተኛ ክንደይ ቀረጽ ከምዝኸፍል ይፈላለ እዩ። ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ፣ ሓደ ሰብ ኣታዊኡ እንዳለዓለ ክኸይድ ከሎ ብሚእታዊት ዝኸፍሎ ቀረጽ እንዳዛየደ ይኸይድ። ግን ከኣ ዘለና ወጻኢታት ወለድ፣ ንምሕላው ቆልዑ ክንደይ ንኸፍል፣ ብዝሒ ወጻኢታት ጉዕዞ ንስራሕ ውን ነቲ ንኸፍሎ ብዝሒ ቀረጽ ይጸሉ እዩ። ብገምጋም ሓደ ሰራሕተኛ ኣስታት 25 ሚእታዊት ካብ ደሞዙ ቀረጽ ይኸፍል።

ጭብጢ

ወረቐት ቀረጽ

ኩሎም ዝሰርሑ ዘበሉ ወረቐት ቀረጽ ክህልዎም ኣለዎም። ወረቐት ቀረጽ ኣብ Skatteetaten ኣቲኻ ትጠልብ።
 

ቅብሊት መሃያ

ኩሎም መሃያ ዝኽፈሉ ዘበሉ፡ ቅብሊት መሃያ ክረኽቡ ኣለዎም። ቅብሊት መሃያ ቀረጽ ከም ዝኸፈልካ ዘርኢ ወረቕት እዩ።

ደሞዝ ቅድሚ ቀረጽ

እዚ ቅድሚ ቀረጽ፣ ውህለላ ጦሮታን ካልእን ምቑራጹ ዝወሃብ ደሞዝ እዩ።
 

ደሞዝ ድሕሪ ቀረጽ(ነቱሎን)

እዚ ድሕሪ ቀረጽ፣ ውህለላ ጦሮታን ካልእን ምስ ተቖርጸ ዝወሃብ ደሞዝ እዩ።