Đời sống lao động

Lương bổng và tiền thuế

Tại Na uy, người ta thường nói về tiền lương trong năm. Lương trung bình chưa trừ thuế đối với mọi nhân viên làm việc trọn thời gian là khoảng 500 000 kroner mỗi năm. Phụ nữ kiếm trung bình 85% so với đàn ông. www.ssb.no/befolkning/statistikker/fobhusinnt

Lương thường được phát vào một ngày nhất định hàng tháng. Sau khi đã trừ thuế và các khoản khác được chuyển thẳng vào tài khoản của nhân viên. Nhân viên cũng nhận được giấy lương cho biết người ấy đã kiếm được bao nhiêu, và đã trả thuế bao nhiêu.

Bổn phận của chủ nhân là trừ thuế từ tiền lương tổng thu của nhân viên trước khi phát lương. Chủ nhân chuyển tiền thuế đến chính quyền.

Mô hình xã hội tại Na uy hoàn toàn tuỳ thuộc vào việc người dân trả thuế và nhiều lệ phí khác nhau. Tiền thuế và lệ phí trong đó sẽ trang trải các lợi ích phúc lợi của chúng ta. Tại Na uy mọi người có việc làm sẽ trả thuế cho công xã địa phương và cho nhà nước. Các chủ nhân cũng trả thuế cho công xã địa phương và cho nhà nước.

Tiền thuế mà người đi làm sẽ trả, thay đổi tùy theo từng người. Có thể nói cách tổng quát là thu nhập càng cao thì tiền thuế càng nhiều. Nhưng các chi phí như lãi suất, tiền giữ trẻ, tiền di chuyển đến sở làm, cũng ảnh hưởng đến mức thuế ta sẽ trả. Trung bình người có việc làm trả thuế khoảng 25% trong số lương tổng thu.

Sự kiện

Thẻ thuế

Tất cả những ai đi làm đều phải có thẻ thuế. Bạn có thể xin thẻ thuế ở trang web Skatteetaten.

Giấy lương

Những ai được phát lương sẽ nhận được một giấy lương. Giấy lương là biên nhận số tiền thuế đã trả.

Lương tổng thu

Đây là lương bạn nhận được khi chưa trừ thuế, tiền hưu và các khoản khác.

Lương thuần

Đây là lương mà bạn được phát sau khi tiền thuế, tiền hưu và các khoản khác đã được khấu trừ.