استخدام

کار سیاه

کار سیاه غیر قانونی می باشد و جرم اقتصادی محسوب میشود. هم کارفرمایان و هم کارمندان بابت کارسیاه مجازات میشوند.

كار سیاه غیر اخلاقی می باشد . کارمندی كه مالیات نمیپردازد جامعه را کمک نمیکند. به این ترتیب کار سیاه تقریباً مانند دزدی از دیگران در جامعه می باشد.

همه ساله دولت به دلیل کار سیاه میلیون ها كرون مالیات بر عایدات، عوارض کارفرما و عوارض بیمه اجتماعی را از دست می دهد. این پولی است كه می بایستی برای تامین جامعە مرفه پرداخت می گردید.

در کنار اینکه کارسیاه غیرقانونی و غیراخلاقی است، می تواند عواقب بزرگ اقتصادی و عواقب دیگری نیز برای فرد شاغل داشتە باشد:

  • نداشتن معاش در زمان مریضی
  • نداشتن معاش رخصتی
  • نداشتن امتیازات تقاعدی
  • نداشتن حق دریافت معاش بیکاری
  • نداشتن بیمه حوادث کاری
  • نداشتن حق دریافت قرضیه از بانک

واقعیت ها

کار های نامشروع غیر اخلاقی و غیر قانونی می باشد!

کار کردن غیر مشروع بمعنی کار بدون قرارداد و بدون پرداخت مالیات می باشد. با کار کردن غیر مشروع، آمر بیمه ملی و تامینات اجتماعی کارمند را نمی پردازد.