زندگی کاری

كار سیاه (غیر قانونی)

كار سیاه غیر قانونی می باشد و به‌ عنوان جریمه‌ اقتصادی محسوب می گردد. هم کارفرمایان و هم کارگران در رابطه‌ با کار سیاه مجازات می شوند.

كار سیاه غیر اخلاقی می باشد. کارگری كه مالیات پرداخت نمی كند در کمک به جامعه سهیم نمی باشد. بە معنی دیگر کار سیاه بە مثابە سرقت از بقیە جامعه می باشد.

دولت سالانە به دلیل کار سیاه میلیون ها كرون مالیات بر درآمد، عوارض کارفرما و عوارض بیمه اجتماعی را از دست می دهد. این پولی است كه می بایستی در جهت تامین جامعە مرفه پرداخت می گردید.

کار سیاه علاوه بر غیرقانونی و غیراخلاقی بودن می تواند عواقب بزرگ اقتصادی و عواقب دیگری هم برای فرد شاغل به‌ دنبال داشتە باشد:

  • نداشتن حقوق هنگام بیماری
  • نداشتن حقوق مرخصی
  • نداشتن امتیازات بازنشستگی
  • نداشتن حق مستمری بیكاری هنگام بیكاری
  • نداشتن بیمە حوادث کاری
  • نداشتن امكان گرفتن وام از بانك
  • نداشتن قرارداد کار نداشتن گواهی کار – نداشتن تجربە کاری مستند – دشواری در یافتن کار جدید

آمار

کار سیاه بە معنی کارکردن بدون قرارداد کاری و عدم پرداخت مالیات می باشد. کارفرما هم عوارض کارفرمایی یا عوارض بیمە را برای کارگر پرداخت نمی کند.