အလုပ္ခြင္ေလာက

ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္ျခင္း

ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ပါ။ ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားေရာ အလုပ္သမားမ်ားပါ စီးပြားေရးမသမာမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္။

ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ သိကၡာမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အခြန္မေဆာင္ေသာ အလုပ္သမားသည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က်ရာတာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ အျခားျပည္သူလူထုတံမွ ခိုးယူျခင္းႏွင့္ အလားတူျဖစ္သည္။

ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အခြန္ေငြ၊ လုပ္ငန္း႐ွင္အခြန္ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအခြန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးလ်က္႐ွိသည္။ ထိုေငြမ်ားသည္ လူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သံုးစြဲသင့္သည့္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။

ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး သိကၡာမဲ့႐ံုမွ်သာမက အလုပ္သမားအတြက္ ေငြေၾကး ႏွင့္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားလည္း ႐ွိေသးသည္။

  • နာမက်န္းခ်ိန္တြင္ လစာမရျခင္း
  • အားလပ္ရက္႐ွည္အတြက္ ခံစားခြင့္စုေငြ မ႐ွိျခင္း
  • ပင္စင္လစာအတြက္ စုေဆာင္းေငြမ႐ွိျခင္း
  • အလုပ္လက္မဲ့ကာလအတြက္ ေန႔တြက္စရိတ္ ရခြင့္မ႐ွိျခင္း
  • အလုပ္ခြင္ထိခိုက္္္မႈ အာမခံမ႐ွိျခင္္္း
  • ဘဏ္တြင္ ေငြေခ်းငွား၍မရႏိုင္ျခင္း
  • အလုပ္ခန္႔စာမ႐ွိ – အလုပ္ထြက္ခ်ိန္ ေထာက္ခံစာမ႐ွိ – လုပ္ငန္းအေတြ႕အႄကံႈ အေထာက္အထားမ႐ွိ – အလုပ္အသစ္ရရန္ ခက္ခဲသည္။

အခ်က္အလက္

ေမွာင္ခိုအလုပ္သည္ သိကၡာမဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္!

ေမွာင္ခိုအလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည္မွာ အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ ဝင္ေငြခြန္မေဆာင္ဘဲ အလုပ္လုပ္သည္ကို ဆိုလိုသည္။ အလုပ္႐ွင္က အလုပ္႐ွင္အခြန္ (သို႔) အလုပ္သမားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္ကို မေပးသြင္းေပ။