کاري ژوند

تور کار

ور کار ناقانونه کړنه ده او اقتصادي جنایت شمېرل کېږي. په تور کار باندې استخداموونکو او کارګرانو دواړو ته جزا ورکول کېدای شي.

تور کار یوه غیر اخلاقي کړنه ده. یو کارګر چې مالیه نه ورکوي، له ټولنې سره مرسته نه کوي. په دې توګه تور کار کول تقریبآ په ټولنه کې له نورو څخه دغلا کولو په شان دي.

د تور کار له کبله دولت هر کال څو میلیونه کرونه د مالیې عواید، د استخداموونکو مالیه او ملي بیمې پېسې له لاسه ورکوي. دا هغه پېسې دي، چې د هوساینې (رفاه) پر ټولنې باید ولګول شي.

د دې تر څنګ چې تور کار یوه ناقانونه او غیر اخلاقي کړنه ده، د کارګر لپاره ډیرې اقتصادي او نورې اغېزې هم درلودلای شي

  • د ناروغۍ پر مهال هیڅ معاش نه لري
  • د رخصتۍ پېسې نشته
  • قاعد نه لري
  • د وزګارتیا (بې کارۍ) پر مهال د بې کارۍ د پیسو حق نه درلودل
  • د کار په ځای کې د پېښو د بیمې نشتوالی
  • له بانک څخه د پور اخسیتلو امکان نه درلودل
  • د کارد قرارداد نه شتون – د کار د پرې ښودلو د تصدیق نه شتون – د کاري تجربې د تصدیق نه شتون- ستونرمنه ده چې نوی کار تر لاسه کړي.

معلومات

تور کار یوه غیر اخلاقي او ناقانونه کړنه ده!

تور کار یانې پرته له کاري قرارداد او ماليې ورکولو کار کول. استخداموونکی هم د استخداموونکو مالیه او یا د کارګر ټولنیزه مالیه نه ورکوي.