ስራሕ ዓለም

ጸሊም ስራሕ

ጸሊም ስራሕ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ከም ቁጠባዊ ገበን ከኣ ይቑጸር። ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ክልቲኦም ብጸሊም ስራሕ ክቕጽዑ ይኽእሉ።

ጸሊም ስራሕ ዘይስነምግባራዊ እዩ። ቀረጽ ዘይከፍል ሰራሕተኛ ንሓፋሽ እጃሙ ኣየበርክትን እዩ ዘሎ። ብኸምዚ ክርአ ከሎ ጸሊም ምስራሕ ዳርጋ ካብ ካልኦት ኣባላት ሕብረተሰብና ምስራቕ እዩ ዝኸውን ዘሎ።

ብምኽንያት ጸሊም ስራሕ መንግስቲ ብኣታዊ ቀረጽ፣ ግብሪ ወሃቢ ስራሕ፣ መንግስታዊ ግብርታት ከእትዎ ዝግብኦ ሚልዮናት ይኸስር። እዚ ገንዘብ እዚ ንድሕንነታዊ ሕብረተሰብና ኣብ ምምዋል ተራ ክጻወት ዝነበሮ እዩ።

ጸሊም ስራሕ ዘይሕጋዊን ዘይስነምግባራዊን ካብ ምዃን ሓሊፉ ነቲ ሰራሕተኛ ባዕሉ ውን ዓበይቲ ቁጠባዊን ካልእ ዓይነት ሳዕቤናት ከምጽኣሉ ይኽእል

  • ኣብ ግዜ ሕማም ደሞዝ የለን
  • ናይ ግዜ ዕረፍቲ ገንዘብ የለን
  • ነጥብታት ጦሮታ ኣይዋህለልን
  • መሰል ገንዘብ ሽቕለት ኣልቦነት የለን
  • መድሕን ንሓደጋታት ስራሕ ዝሽፍን የለን
  • ኣብ ባንክ ገንዘብ ክልቃሕ ዕድል የለን።
  • ናይ ስራሕ ውዕል የለን- ስራሕ ዘቋረጻልኩ ምስክርወረቐት የለን- ብወረቀት ዝተረጋገጸ ናይ ስራሕ ተመኩሮ የለን- ሓድሽ ስራሕ ክትረክብ ኣጸጋሚ ይኸውን።

ጭብጢ

ጸሊም ስራሕ ዘይሕጋዊ እዩ።

ጸሊም ምስራሕ ማለት ብዘይ ኮንትራት ምስራሕ፡ ቀረጽ ዘይምኽፋል እዩ። ወሃብ ስራሕ’ውን ግብሪ ወሃብ ስራሕ ወይ ከኣ ግብሪ ውሕስነት ነቲ ሰራሕተኛ ኣይከፍለሉን ኣሎ።