Đời sống lao động

Việc làm đen

Việc làm đen là bất hợp pháp. Cả chủ nhân và nhân viên có thể bị phạt về phạm pháp kinh tế khi làm việc đen.

Việc làm đen là trái với luân lý. Một nhân viên không trả thuế, không đóng góp gì cho cộng đồng. Bằng cách này, làm việc đen cũng gần như ăn cắp của những người khác trong xã hội.

Hàng năm nhà nước thất thoát hàng triệu kroner về thu nhập thuế, các lệ phí chủ nhân và an sinh vì làm việc đen. Đây là những số tiền lẽ ra cùng trả cho xã hội phúc lợi.

Ngoài bất hợp pháp và trái với luân lý, việc làm đen có thể đem lại những hậu quả lớn về kinh tế và các hậu quả khác đối với nhân viên:

  • không có lương khi bị bịnh
  • không có tiền hè
  • không có điểm hưu
  • không được hưởng tiền thất nghiệp khi thất nghiệp
  • không có bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp
  • không có cơ hội mượn tiền ngân hàng
  • không có hợp đồng lao động – không có giấy chứng nhận khi nghỉ việc – không có chứng nhận về kinh nghiệm làm việc – khó nhận được việc làm mới

Sự kiện

Việc làm đen vừa thiếu luân lý lẫn bất hợp pháp!

Làm việc đen nghĩa là làm việc không có hợp đồng và không trả thuế. Chủ nhân không trả lệ phí chủ nhân hoặc cũng không trả lệ phí an sinh cho nhân viên.