آموزش و یادگیری

سیستم آموزشی در ناروی

شما در زیر نمای کاملی از سیستم تحصیلی در ناروی را مشاهده می کنید:
سیستم تحصیلی در ناروی

واقعیت ها

  • تمام اطفال و جوانان در ناروی مکلف هستند تا به مکتب بروند. این امر بدین معنی است که تمام اطفال که در ناروی بسر می برند حق ده سال تعلیمات ابتدایی و پائین تر از متوسطه را دارند.
  • اطفال به سن شش سالگی مکتب را آغاز می نمایند.
  • تمام جوانان دارای حق تحصیلات فرا متوسط می باشند.
  • مکاتب عامه و پوهنتون ها رایگان می باشند.
  • رفتن به کودکستان اجباری نبوده ولی اکثریت اطفال به سن 1 یا 2 سالگی به کودکستان می روند.