آموزش و توانایی

سیستم آموزشی در نروژ

شما در زیر نمای کاملی از سیستم آموزشی در نروژ را ملاحظه می کنید:
Utdanningssystemet i Norge

آمار

وظیفە آموزش

  • کودکان و نوجوانان در نروژ وظیفە آموزش را دارند. این بدین معنی می باشد کە کلیە کودکانی کە در نروژ زندگی می کنند حق دە سال آموزش در سطح ابتدایی را دارند.
  • کودکان در سالیکە بە سن شش سالگی می رسند مدرسە را شروع می کنند.
  • کلیە نوجوانان و بسیاری از افراد بزرگسال حق آموزش دبیرستانی را دارند.
  • مدارس عالی و دانشگاه ها رایگان می باشند
  • رفتن بە مهد کودک اجباری نمی باشد، اما اکثر کودکان در سن یک یا دو سالگی بە مهد کودک می روند.