ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ေနာ္ေဝ၏ ပညာေရးစနစ္

ဤေနရာတြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ႃခံႈငံုၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
Utdanningssystemet i Norge

အခ်က္အလက္

သင္ယူရမည့္တာဝန္

  • ေနာ္ေဝတြင္ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ သင္ယူရမည့္တာဝန္ဝတၱရား႐ွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံေန ကေလးမ်ားအားလံုး ၁ဝ ႏွစ္တာ အေျခခံပညာေရးကို သင္ယူပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။
  • ကေလး အသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ေသာႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစ.ေနသည္။
  • လူငယ္အားလံုးႏွင့္ အခ်ဳိ႕လူႀကီးတို႔တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္း တက္ခြင့္႐ွိသည္။
  • အစိုးရပိုင္ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။
  • ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသည္ မသြားမေနရ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကေလးအားလံုးနီးပါးသည္ ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ခန္႔မွစကာ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသို႔ သြားၾကသည္။