زده کړه او مسلکي وړتیا

په ناروې کې د زده کړې سیستم

تاسو لاندې د ناروې د زده کړې د سیستم په هکله معلومات وینئ:
په ناروې کې د زده کړې سیستم

معلومات

د زده کړې دنده (مکلفیت)

  • په ناروې کې ماشومان او ځوانان د زده کړې مکلفیت لري. یانې په ناروې کې ټول مېشت ماشومان حق لري، چې لس کاله په لومړني او منځني ښوونځي کې زده کړه وکړي.
  • ماشومان په هغه کال کې ښوونځی پېلوي، چې په کې شپږ کلن کېږي.
  • ټول نوي ځوانان او ګن شمېر لویان د ثانوي زده کړو حق لري.
  • د نیمه لوړو زده کړو دولتي مؤسسې او پوهنتونونه وړیا دي.
  • وړکتون اجباري نه دی، خو ډیرې ماشومان د یو- دوه کلنۍ څخه وړکتون ته ځي.