آموزش و یادگیری

کودکستان یک برنامه آموزشی می باشد

Barn og voksen i barnehage

کودکان درکودکستان چیزهای زیادی می آموزند.

  • آنها یکجابودن با اطفال دیگر را تجربە می کنند.
  • آنها می آموزند که دیگران را نیز در نظر داشته باشند.
  • نها بیشتر مستقل می شوند.
  • آنها دانش معلوماتی بسیاری بدست می آورند.
  • آنها برای شروع نمودن به مکتب بهتر آماده می شوند.

پرسونل کودکستان وقت زیادی را جهت پلانگذاری برای این که کودکان چه چیزهایی را بیاموزند، صرف می کنند. آنها براساس قانون کودکستانها و دیگر مقررات و دستورالعملهایی را که مقامات مسئول وضع کرده اند این فعالیتها را باید برنامه ریزی کنند. ز طرف کودکستان به والدین در مورد اهداف کارهایی که در آنجا انجام میشود و همچنین فعالیت هایی که فرزندانشان در کودکستان باید شرکت نمایند، معلومات داده می شود.

Uteleik i barnehagen

والدین به جلسات عمومی والدین و جلسات انفرادی دعوت می شوند. والدین در طول جلسات عمومی می توانند فرصت آشنایی با والدین دیگر را پیدا کنند و در مورد مسائل مربوط با داشتن فرزندان خردسال با هم تبادل افکار نمایند. والدینی که آشنایی به لسان نارویجی ندارند، حق دارند تا در زمان شرکت در جلسات عمومی والدین همرای خود ترجمان داشته باشند.

تامین مالی

پارلمان کشور همه ساله یک مبلغ معین را به عنوان بلندترین حد هزینه به خاطر داشتن هر فرزند در کودکستان تعیین میکند. این امر شامل کودکستان های دولتی و شخصی می باشد. در ضمن ممکن است جهت مصارف مربوط به غذا، سفرهای تفریحی و دیگر موارد مبلغی به این رقم اضافه گردد. برای مطالعه بیشتر به لیک زیر مراجعه کنید: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling

این که مصرف فرستادن کودک به کودکستان چقدر می شود، از یک شهرداری تا شهرداری دیگر فرق می کند. در بعضی از شهرداری ها خانواده های کم عایدات می توانند درخواست کاهش پرداخت مصارف را نمایند، در حالی که در شهرداری های دیگر این مبلغ بدون توجه به میزان عایدات، برای همه یکسان می باشد. برخی از شهرداری ها به والدینی که چند فرزند در یک کودکستان داشته باشند تخفیف می دهند، در حالیکه بقیه این کار را نمی کنند.

واقعیت ها

کودکستان

کودکستان اجباری نمی باشد، اما تقریبا همه اطفال در ناروی پیش از اینکە مکتب را شروع نمایند بە کودکستان می روند.

بیشتر از ۹۰ درصد همه کودکان بین سنین یک و پنج سال به کودکستان میرود.

کودکستان باید از قانون کودکستان پیروی نماید. بنابراین کارمندان باید طبق قانون کودکستان فعالیت ها درکودکستان را برنامه ریزی نمایند.

رفتن کودک به کودکستان رایگان نمی باشد. والدین هر ماه سهم خویش را می پردازند، در حالی کە دولت بقیە هزینە را پرداخت می کند.