Utdanning og kompetanse

Barnehagen er et pedagogisk tilbud

Barn og voksen i barnehage

I barnehagen lærer barna mange ting:

  • De får erfaring i være sammen med andre barn.
  • De lærer å ta hensyn til andre.
  • De blir mer selvstendige.
  • De lærer mye faktakunnskap.
  • De blir bedre forberedt til å begynne på skolen.

Personalet bruker mye tid på å planlegge hva barna skal lære i barnehagen. Når de planlegger disse aktivitetene, må de ta utgangspunkt i barnehageloven og andre regler og planer som myndighetene har fastsatt. Foreldrene får informasjon fra barnehagen om målene for arbeidet i barnehagen og om aktivitetene barna skal være med på.

Uteleik i barnehagen

Foreldrene blir invitert til foreldremøter og individuelle foreldresamtaler. På foreldremøtene kan foreldrene bli kjent med hverandre og snakke sammen om hvordan det er å ha små barn. Foreldre som ikke snakker norsk, har rett til å ha med seg tolk på foreldremøter.

Finansiering

Stortinget fastsetter hvert år en makspris for barnehageplasser i Norge. Ingen foreldre skal betale mer enn denne maksprisen. Dette gjelder enten barnehagen er offentlig eller privat eid. I tillegg kan det komme kostnader til mat, turer og andre ting. Les mer på: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling

Hvor mye det koster å ha barn i barnehage, varierer likevel fra kommune til kommune. I noen kommuner kan familier med lave inntekter søke om redusert betaling, mens andre kommuner har samme pris for alle, uansett inntekt. Noen kommuner gir redusert pris hvis man har flere barn i samme barnehage, mens andre kommuner har ikke en slik ordning.

 

Fakta

Barnehagen

Barnehagen er ikke obligatorisk, men nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. Over 90 prosent av alle barn mellom 1 og 5 år går i barnehage.

Barnehagene må følge det som står i barnehageloven. De ansatte må derfor følge loven når de planlegger aktivitetene i barnehagen.

Det er ikke gratis å ha barn i barnehage. Foreldrene betaler en egenandel hver måned, mens resten av det plassen koster, blir dekket av det offentlige.