زده کړه او مسلکي وړتیا

وړکتون یو تعلیمي (د زده کړې) وړاندیز دی

Barn og voksen i barnehage

په وړکتون کې ماشومان ډیر شیان زده کوي:

  • دوی تجربه تر لاسه کوي چې له نورو ماشومانو سره یوځای وي.
  • دوی یو بل ته پاملرنه کول زده کوي.
  • دوی خپلواکه کېږي.
  • دوی ډیره پوهه ترلاسه کوي
  • دوی ښوونځي پېلولو ته په ښه توګه چمتو کېږي.

د وړکتون کارکوونکي د ماشومانو د زده کړې په پلان ډیر وخت لګوي. کله چې دوی داسې فعالیتونه پلانوي، باید یاد فعالیتونه د وړکتونونو او نورو هغو قوانینو سره سمون ولري، چې د چارواکو لخوا تاکل شوي دي. وړکتون مېندو او پلرونو ته د وړکتون د کار د موخو او همداشان د هغو فعالیتنو په اړه معلومات ورکوي، چې ماشومان په کې برخه اخلي. په وړکتون کې د باندې لوبې کول مېندې او پلرونه د مېندو او پلرونو ګډو او انفرادي غونډو (جلسو) ته رابلل کېږي. د مېندو او پلرونو په غونډو کې مېندې او پلرونه له یو بل سره آشنا کېږي او د کوچني ماشومانو درلودلو په هکله له یو بل سره خبرې اترې کوي. هغه مېندې او پلرونه چې په ناروېژي ژبه خبرې نشي کولای، حق لري چې په غونډه (ملاقات) کې له ځان سره ژباړونکي (ترجمان) ولري.

تمویلول

ه ناروې کې سیاستوالو پرېکړه کړې ده، چې هیڅ مور او پلار باید په دولتي او یا خصوصي وړکتون کې په میاشت کې له کرونو څخه زیاتې پېسې ورنکړي څنګ کیدای شي د خوړو، چکرونو/سفرونو او نورو شیانو لګښتونه هم راشي.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling

د وړکتونو بیه په یو کمون کې له بل سره توپیر لري. په ځينې ښاروالیو (کمونونو) کې هغه کورنۍ کولای شي د کمو پېسو د ورکولو غوښتنه وکړي، چې عاید یې کم وي، خو په ځينو کې د ټولو لپاره یوه بیه ده، پرته له دې چې عاید په پام کې ونیول شي. که یوه کورنۍ پهوړکتون کې له یو څخه زیات ماشومان ولري، ځینې ښاروالۍ (کمونونه) ورته تخفیف ورکوي.

معلومات

وړکتون

وړکتون ته تګ اچباري نه دی خو، په ناروې کې شاوخوا ټول ماشومان مخکې له ښوونځي پېلولو څخه وړکتون ته ځي. په ۲۰۱۴ کال کې له یو کلن څخه تر پنځه کلن پورې ۹۰،۲ سلنه ماشومان وړکتون ته تلل، په داسې حال کې چې د کډوالو د ماشومانو شمېره ۷۵ سلنه وه.

وړکتونونه باید د وړکتونونو قانون پلي کړي. له همدې کبله باید د وړکتون کارکوونکي د وړکتون د فعالیتنو د پلان جوړولو پر مهال یاد قانون تعقیب کړي.

وړکتون وړیا نه دی. مېندې او پلرونه هره میاشت یوه برخه پېسې ورکوي او پاتې نورې یې د دولت لخوا ورکول کېږي.