การศึกษาและการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษา

Barn og voksen i barnehage

เด็กเรียนรู้มากมายที่โรงเรียนอนุบาล:

  • พวกเขาได้ประสบการณ์การใช้เวลากับเด็กคนอื่น
  • พวกเขาเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นใจผู้อื่น
  • พวกเขาพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
  • พวกเขาเรียนรู้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงมากขึ้น
  • พวกเขาเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนได้ดีขึ้น

พนักงานที่โรงเรียนอนุบาลใช้เวลาในการวางแผนมากว่าเด็กควรเรียนรู้อะไรในโรงเรียนอนุบาล กิจกรรมต่างๆ ถูกกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนอนุบาลและกฎข้อบังคับอื่นๆ และแผนต่างๆ สร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ พ่อแม่ได้รับข้อมูลจากโรงเรียนอนุบาลเกี่ยวกับเป้าหมายของกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลและลูกๆ ของพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง

Utelek i barnehagen

พ่อแม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครูและผู้ปกครอง และการประชุมเฉพาะรายกับครู ในระหว่าการประชุมครูและผู้ปกครอง พ่อแม่จะได้รู้จักพ่อแม่คนอื่นและพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของการมีลูกเล็ก พ่อแม่ที่ไม่สามารถพูดภาษานอร์เวย์ได้มีสิทธินำล่ามมาที่การประชุมครูและผู้ปกครองได้ด้วย

การจัดหาเงิน (Finansiering)

ในประเทศนอร์เวย์แต่ละปี รัฐสภาจะมีการกำหนดราคาสูงสุดสำหรับโรงเรียนอนุบาล และไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะต้องจ่ายมากไปกว่าราคาสูงสุดที่กำหนดไว้ ราคานี้ใช้กับทั้งโรงเรียนอนุบาลภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร การท่องเที่ยว/ทัศนศึกษานอกสถานที่ และอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่:
makspris barnehage

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรไปโรงเรียนอนุบาล แตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาลเมือง บางเทศบาลเมืองที่ครอบครัวมีรายได้น้อย สามารถยื่นขอลดหย่อนราคาได้ ในขณะที่เทศบาลเมืองอื่น ทุกคนต้องจ่ายราคาเท่ากันหมด โดยไม่คำนึงถึงการมีรายได้น้อยหรือมาก บางเทศบาลเมืองมีการลดราคาให้สำหรับผู้ที่มีบุตรหลายคน ในโรงเรียนอนุบาลเดียวกัน ในขณะที่เทศบาลเมืองอื่น ไม่มีระบบการจัดการอย่างนี้

 

ข้อเท็จจริง

โรงเรียนอนุบาล

การเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลไม่เป็นการบังคับ แต่เด็กเกือบทุกคนในประเทศนอร์เวย์เข้าโรงเรียนอนุบาลก่อนที่จะเริ่มเข้าโรงเรียนประถมศึกษา

ประมาณ 90% ของเด็กทั้งหมดที่อายุระหว่าง 1 – 5 ปี ที่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนอนุบาล ฉะนั้นบุคลากรที่ทำงานโรงเรียนอนุบาลต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ เมื่อจะมีการวางแผนทำกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาล

การเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลต้องเสียค่าใช้จ่าย พ่อแม่ต้องจ่ายส่วนหนึ่งเป็นการจ่ายส่วนตัว (egenandel) ทุกเดือน ในขณะที่รัฐช่วยจ่ายส่วนที่เหลือ