ትምህርትን ብቕዓትን

መዋእለ-ህጻናት ሓደ ትምህርታዊ ዕድል እዩ

Barn og voksen i barnehage

ኣብ መዋእለ-ህጻናት ቆልዑት ብዙሕ ነገር እዮም ዝመሃሩ፣

  • ምስ ካልኦት ቆልዑት ምዃን ተሞክሮ ይረኽቡ።
  • ንኻልኦት ኣብ ግምት ምእታው ይመሃሩ።
  • ብዝበለጸ ነብሶም ይኽእሉ።
  • ብዙሕ ጭብጢ ዝኾነ ፍልጠት ይመሃሩ።
  • ቤት ትምህርቲ ንምጅማር ጽቡቕ ምድላው ይገብሩ።

እቶም ኣብ መዋእለ-ህጻናት ዝሰርሑ እቶም ቆልዑት እንታይ ክመሃሩ ከም ዘለዎም መደብ ከውጽኡ ብዙሕ ግዜ እዮም ዘጥፍኡ። ነዚ ንጥፈታት መደብ ከውጽኡ ከለዉ፡ ነቲ ሕጊ መዋእለ-ህጻናት ተመርኲሶም መደብ ከውጽኡ ኣለዎም፣ ከምኡ’ውን ካልእ ስርዓታትን መደባትን መንግስቲ ዝመደቦ። . ወለዲ ብዛዕባ ዕላማ ኣብ መዋኣለ-ህጻናት ንምስራሕን ከምኡ’ውን እቶም ቆልዑት ኣበየናይ ንጥፈታት ክካፈሉ ከምዘለዎም ሓበሬታ ይወሃቦም እዩ። Utelek i barnehagen ወለዲ ኣብ ኣኼባ ወለዲ ይዕደሙ እዮም ከምኡ’ውን ንበይኖም ብዛዕባ ደቆም የዘራርብዎም እዮም። ኣብቲ ኣኼባ ወለዲ እቶም ወለዲ ነንሓድሕዶም ይፋለጡ ከምኡ’ውን ቆልዑት ምህላው ከመይ ከም ዝዀነ ይዘራረቡ እዮም። ቋንቋ ኖርወጂያን ዘይዛረቡ ወለዲ ናብቲ ኣኼባ ተርጓማይ ሒዞም ንኽመጹ መሰል ኣለዎም።

ምወላ

ባይቶ ኖርወይ ንዋጋ ኣጸደህጻናት ላዕለዋይ ደረት ይውስነሉ እዩ።ዝኾነ ወላዲ ኸኣ ካብዚ ላዕለዋይ ደረት ዋጋ ንላዕሊ ኣይከፍልን እዩ። ኣጸደህጻናት ብሕታዊ ይኹን መንግስታዊ ብዘየገድስ። ኣብ ርእሲ እዚ ተወሳኺ ወጻኢታት ክህሉ ይኽእል ኸም መግቢ፣ዙረትን ካልእ

makspris barnehage

ይኹን ደኣእምበር ውላድካ ኣብ ኣጸደህጻናት ክትሰዶ ዋጋኡ ካብ ኮሙነ ናብ ኮሙነ ይፈላለ እዩ። ኣብ ገሊኡ ኮሙናት ትሑት ኣታዊ ዘለወን ስድራቤታት ክፍሊት ክንከየለን ከመልክታ ይኽእላ እየን፣ ገሊአን ኮሙናት ግን ንኹሉ ማዕረ ዋጋ ኣለወን፣ ብዘየገድስ ኣታዊ። ገሊአን ኮሙነታት ከኣ ንብዙሓት ቆልዑ ኣብ ሓደ ኣጸደህጻናት ዘለወን ስድራቤታት ዋጋ ይቕንሳለን፣ ገሊአን

 

ጭብጢ

መዋእለ ህጻናት

መዋእለ ህጻናት ግዴታዊ ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን ዳርጋ ኩሎም ቆልዑት ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ምጅማሮም ናብ መዋእለ ህጻናት ይኸዱ እዮም። ኣብ ካብ ሚእቲ ናብ መዋእለ ህጻናት ይኸዱ።

ኹለን መዋእለ ህጻናት ኣብቲ ሕጊ መዋእለ-ህጻናት ሰፊሩ ዘሎ መምሪሒታት ክኽተለኦ ኣለወን። እቶም ሰራሕተኛታት ከኣ ንጥፈታት ኣብ መዋእለ-ህጻናት መደብ ክገብሩ ከለዉ ነቲ ሕጊ ክኽተልዎ ኣለዎም።

ኣብ መዋእለ-ህጻናት ብናጻ ኣይኮነን ዝውዕሉ። ወለዲ ሓደ ክፋል ኣብ ወወርሒ ክኸፍሉ ኣለዎም እቲ ዝተረፈ ኸኣ መንግስቲ ይሽፍኖ እዩ።