ትምህርትን ብቕዓትን

ኣጸደ ህጻናት ኣብ ስነ-ምህሮ ዝተሞርኮሰ እዩ።

Barn og voksen i barnehage

ኣብ መዋእለ-ህጻናት ቆልዑት ብዙሕ ነገር እዮም ዝመሃሩ፣

  • ምስ ካልኦት ቆልዑ ምዃን ተመኩሮ ይድልቡ።
  • ንካልኦት ኣብ ግምት ምእታው ይመሃሩ።
  • ዝያዳ ርእሶም ይኽእሉ።
  • ብዙሕ ኣብ ሓቂ ዝተሞርኮሰ ፍልጠት ይድልቡ።
  • ቤት ትምህርቲ ንኽጅምሩ ዝያዳ ተቐሪቦም ይጸንሑ።

ሰራሕተኛታት ቆልዑ ኣብ መዋእለ ህጻናት እንታይ ክመሃሩ ከምዘለዉ ንኽምድቡ ብዙሕ ግዜ ይጥቀሙ። ሕጊ ኣጸደህጻናትን ካልእ ሕግታት መንግስታትን ሰብ መዚ ዝሓንጸጽዎ ከም መበገሲ ነጥቢ ተጠቒሞም እዮም ነዚ ንጥፈታት ዝምድቡዎ።ብዛዕባ ዕላማታት ዕዮ ኣጸደህጻናትን ቆልዑ ዝሳተፉሉ ንጥፈታትን ወለዲ ካብ ኣጸደህጻናት ሓበሬታ ይወሃቦም እዩ።

Utelek i barnehagen

ወለዲ ናብ ኣኼባ ወለዲን ውልቃዊ ዝርርብ ወለድን ይዕደሙ እዮም። ኣብ ኣኼባ ወለዲ ነንሕድሕዶም ክላለዩ ይኽእሉ፣ ከምኡ ውን ኣተዓባብያ ንኣሽቱ ቆልዑ ብሓባር ከዕልሉሉ ይኽእሉ። ወለዲ ኖርሽክ ዘይዛረቡ፣ ኣብ ኣኼባ ወለዲ ኣተርጓሚ ሒዞም ክመጹ መሰሎም እዩ።

ምወላ

ባይቶ ኖርወይ ንዋጋ ኣጸደህጻናት ላዕለዋይ ደረት ይውስነሉ እዩ።ዝኾነ ወላዲ ኸኣ ካብዚ ላዕለዋይ ደረት ዋጋ ንላዕሊ ኣይከፍልን እዩ። ኣጸደህጻናት ብሕታዊ ይኹን መንግስታዊ ብዘየገድስ። ኣብ ርእሲ እዚ ተወሳኺ ወጻኢታት ክህሉ ይኽእል ኸም መግቢ፣ዙረትን ካልእ ነገራትን።

ኣብዚ ዝስዕብ ዝያዳ ኣንብብ፡makspris barnehage

ይኹን ደኣእምበር ውላድካ ኣብ ኣጸደህጻናት ክትሰዶ ዋጋኡ ካብ ኮሙነ ናብ ኮሙነ ይፈላለ እዩ። ኣብ ገሊኡ ኮሙናት ትሑት ኣታዊ ዘለወን ስድራቤታት ክፍሊት ክንከየለን ከመልክታ ይኽእላ እየን፣ ገሊአን ኮሙናት ግን ንኹሉ ማዕረ ዋጋ ኣለወን፣ ብዘየገድስ ኣታዊ። ገሊአን ኮሙነታት ከኣ ንብዙሓት ቆልዑ ኣብ ሓደ ኣጸደህጻናት ዘለወን ስድራቤታት ዋጋ ይቕንሳለን፣ ገሊአን ኮሙነ ከኣ ከምኡ ዘይገብራ ኣለዋ።

ጭብጢ

መዋእለ ህጻናት

ኣጸደህጻናት ግዴታዊ ኣይኮነን፣ ግን ዳርጋ ብምሉኦም ቆልዑ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሮም ኣጸደህጻናት ይኸዱ እዮም።

ልዕሊ 90 ሚእታዊት ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዘለዉ ኣጸደ ህጻናት ይኸዱ እዮም።

ኣጸደህጻናት ኣብ ሕጊ ኣጸደህጻናት ሰፊሩ ዘሎ ክኽተሉ ኣለዎም። ስለዚ ሰራሕተኛታት መደባት ኣጸደህጻናት ክምድቡ ከለዉ ሕጊ ክኽተሉ ኣለዎም።

ቆልዑ ኣብ ኣጸደ ህጻናት ምስዳድ ነጻ ኣይኮነን። ወለዲ ርእሰ ብጽሒት ወርሓዊ ክኸፍሉ ኣለዎም፣ እቲ ዝተረፈ ዋጋ ኣጸደህጻናት ግን ብመንግስቲ ይሽፈን።