Nền giáo dục và kỹ năng

Vườn trẻ là một cung ứng sư phạm

Barn og voksen i barnehage

Ở vườn trẻ, trẻ em học được nhiều điều:

  • Chúng có được kinh nghiệm khi gần gũi với các trẻ em khác.
  • Chúng học quan tâm đến người khác.
  • Chúng trở nên độc lập hơn.
  • Chúng học được nhiều kiến thức về thực tiễn.
  • Chúng được chuẩn bị để bắt đầu đi học.

Nhân viên dùng nhiều thời gian để hoạch định những gì trẻ em sẽ phải học ở vườn trẻ. Khi lên kế hoạch cho các sinh hoạt này, họ phải lấy khởi điểm từ luật vườn trẻ và các quy định và những kế hoạch khác do chính quyền đã ấn định. Cha mẹ nhận các thông tin từ vườn trẻ về các mục tiêu trong công việc tại vườn trẻ và về các sinh hoạt mà trẻ em sẽ tham gia.

Uteleik i barnehagen

Cha mẹ được mời đến dự các cuộc họp phụ huynh và các buổi nói chuyện riêng với từng cha mẹ. Trong các cuộc họp phụ huynh, cha mẹ có thể làm quen với nhau và cùng nói chuyện về tình trạng khi có con nhỏ. Những cha mẹ không biết tiếng Na uy được quyền có thông dịch viên trong các cuộc họp phụ huynh.

Tài trợ

Hàng năm Quốc hội Na uy ấn định giá tối đa cho mỗi chỗ vườn trẻ tại Na uy. Không có cha mẹ nào phải trả hơn giá tối đa. Điều này áp dụng cho cả vườn trẻ công lẫn vườn trẻ tư. Ngoài ra còn có thêm chi phí thức ăn, đi chơi và những việc khác.
Hãy xem trên trang web:
makspris barnehage

Giá tiền để gửi trẻ em đi vườn trẻ thay đổi tùy theo từng công xã địa phương. Tại một số công xã, những gia đình có thu nhập thấp có thể xin giảm giá, trong khi các công xã khác có cùng giá cho mọi người bất kể thu nhập. Một số công xã bớt giá cho những gia đình có nhiều con đi cùng vườn trẻ, còn những công xã khác thì không.

 

Sự kiện

Vườn trẻ

Vườn trẻ không có tính cách cưỡng bách, nhưng hầu hết trẻ em tại Na uy đi vườn trẻ trước khi chúng bắt đầu đi học.

Khoảng 90% trẻ em từ một đến năm tuổi đi vườn trẻ.

Các vườn trẻ phải tuân giữ những điều ghi trong Luật vườn trẻ. Vì thế nhân viên phải tuân giữ luật này khi lên kế hoạch tại vườn trẻ.

Phải trả tiền khi có con em đi vườn trẻ. Cha mẹ trả phần tiền tự trả hàng tháng, số tiền còn lại do chính quyền đài thọ.