آموزش و یادگیری

مکاتب ابتدایی و ثانوی

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

بعضی اطلاعات در باره تحصیلات پایه

  • تمام اطفال حق دارند تا ازتعلیمات ابتدایی و متوسطه ده ساله بهره مند شوند. اطفال درهمان سالیکه به سن شش سالگی میرسند در صنف اول شامل میشوند.
  • تمام اطفال حق دارند تا ازتعلیمات ابتدایی و متوسطه ده ساله بهره مند شوند. اطفال درهمان سالیکه به سن شش سالگی می رسند در صنف اول شامل میشوند.
  • تمام اطفال حق تعلیمات متناسب به توانایی و وضعیت خود را دارند و به آنهایی که نیاز به کمک اضافی داشته باشند، کمک خواهد شد.
  • شاگردان دورە ابتدایی بطور تقریری یا تحریری مورد ارزیابی قرارمیگیرند، اما آنها نمره دریافت نمی کنند.
  • شاگردان دورهٔ متوسطه در تمامی مضامین نمره می گیرند. نمرات بر اساس یک مقیاس از ۱ تا ۶ داده می شود، که ۱ بدترین و ۶ بهترین نمره می باشد.
  • همە شاگردان در دوره های ابتدایی و متوسطه بعد از پایان رخصتی های تابستانی به صنف بالاتر ارتقاع می کنند. این امر بدون توجه به نتایج مکتب آنها صورت می گیرد. هیچ طفل دو سال را در یک صنف سپری نمی کند.
  • مکاتب دوره ابتدایی و متوسطه درتمام کشور به یک شیوه پلانگذاری شده اند. بە طور مثال، برای همه ۱۹۰ روز مکتب در سال تعیین شده است. اما سیاستمداران شهرداری ها در مورد تعیین زمان شروع رخصتی ها و روزهای رخصتی دیگر تصمیم می گیرند.
  • همه شاگردان طبق پلان درسی یکسان، تدریس می شود. این پلانهای درسی توسط نمایندگان پارلمان تنظیم می گردند. شاگردان بدون به نظرداشت اینکه درکدام شهرداری زندگی می کنند، از تعلیمات یکسان بهره مند میشوند.
  • برعلاوه مکاتب ابتدایی و متوسطه دولتی، مکاتب خصوصی نیز وجود دارند. تنها حدود ۲،۵ فیصد از اطفال در ناروی بە مکاتب خصوصی می روند.

تعلیمات یکسان

در قانون تعلیم و تربیه آمده است که همهٔ اطفال بدون در نظر گرفتن استعداد و یا شرایط، حق دارند که از تعلیمات متناسب با توانایی خویش در مکتبی کە بە آن مربوط میشوند برخوردار شوند. این اصل سیاسی را تعلیمات یکسان می نامند.

تامین مالی مکاتب ابتدایی و متوسطه

مکاتب ابتدایی و متوسطه برای شاگردان و والدین رایگان می باشد. شاگردان کتاب های درسی را از مکتب امانت می گیرند بە آنها کتابچه، پنسل و لوازم مشابه دیگر دادە می شود.

این دولت است که همه مصارف را مبپردازد. بیشترین این مصارف شامل معاش معلمین، ساخت و ادارە ساختمان های مکاتب می باشد.

فیس مکاتب خصوصی توسط خود والدین پرداخت می شود. به هر حال آنها فقط یک مقدار آنرا به عنوان سهمیه شخصی می پردازند، و دولت فیس اصلی مکتب را می پردازد.

واقعیت ها

اس اف او ـ برنامه اوقات فراغت و یا آکس ـ مکتب فعالیتها

در تمام شهرداری ها به جز از اسلو به نام (اس اف او) یاد میشود. در اسلو این خدمات به اسم (آکس) یعنی مکتب فعالیت ها یاد میشود.

تمام شهرداری ها خدمات (اِس اِف او) و یا (آکس) برای شاگردان صنف اول تا چهارم عرضه می نمایند.

اس اف او/آکس یک عرضه خدمات داوطلبانە برای خانوادەهایی می باشد کە نیاز بە مواظبت از فرزندانشان پیش و بعد از ساعت اوقات مکتب میباشد، بطور مثال هنگامیکه والدین در وظیفه میباشند.

این عرضه خدمات آموزشی نمیباشد، ولی اکثراً اطفال میتوانند در رابطه به کارخانگی شان کمک دریافت کنند.

رفتن به اس اف او یا آکس رایگان نمی باشد. والدین هر ماه یک مبلغ را به عنوان سهمیه شخصی می پردازند، و هزینە باقیماندە را دولت پرداخت می کند. مقدار سهمیه شخصی از یک شهرداری تا بە شهرداری دیگر متفاوت می باشد. در بعضی از شهرداری ها خانوادە هایی کە عاید کمی دارند می توانند درخواست نمایند کە پول کمتری پرداخت نمایند، در حالی کە در شهرداری های دیگر همە بدون در نظر گرفتن عاید همان مبلغ یکسان را پرداخت می نمایند. برخی از شهرداری ها در صورتیکه خانواده ها بیش از یک فرزند شامل مکتب فعالیت ها داشته باشند تخفیف میدهند.

نظم و دسیپلین

معلمین اجازە استفادە از هیچ نوع خشونت در مقابل شاگردان را ندارند. ایجاد نظم در مکتب باید در مطابقت با ارزش انسانی کودک باشد. معلمین و شاگردان باید بە همدیگر احترام بگذارند.