آموزش و توانایی

تحصیلات پایه ـ تحصیلات دورە ابتدایی و راهنمایی

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

معلومات چندی در مورد تحصیلات ابتدایی

  • همە کودکان از حق ده سال آموزش ابتدایی برخوردار می باشند. کودکان در همان سالی که بە سن شش سالگی می رسند به کلاس اول می روند.
  • همە کودکان حق تحصیلات متناسب به خویش را دارند و به آنهایی که نیاز به کمک اضافی داشته باشند، کمک خواهد شد.
  • از دانش آموزان دورە ابتدایی ارزیابی شفاهی یا کتبی به عمل خواهد آمد، اما آنها نمره دریافت نخواهند کرد.
  • دانش آموزان دورهٔ راهنمایی در تمامی دروس نمره می گیرند. نمرات از ۱ تا ۶ می باشند، که ۱ بدترین و ۶ بهترین نمره می باشد.
  • همە دانش آموزان در دوره های ابتدایی و راهنمایی بعد از پایان تعطیلات تابستانی به کلاس بالاتر صعود می کنند. این امر بدون توجه به نتایج تحصیلی آنها صورت می گیرد. هیچ کودکی دو سال را در همان كلاس سپری نخواهد کرد.
  • مدارس دوره ابتدایی و راهنمایی در سرار کشور به یک شیوه سازماندهی شده اند. بە عنوان مثال، برای همه ۱۹۰ روز مدرسه در سال تعیین شده است. اما این سیاستمداران در هر یك از شهرداری ها می باشند که در مورد تعیین زمان شروع مرخصی ها و روزهای تعطیلی دیگر تصمیم می گیرند.
  • كلیه‌ دانش آموزان بر اساس یک برنامه‌ آموزشی مشترك تدریس می شوند. این برنامه‌ های آموزشی توسط سیاستمداران در پارلمان تصویب می گردند. دانش آموزان بدون توجه به اینکه در کدام شهرداری زندگی می کنند، از تحصیلات یکسان برخوردار می باشند

تحصیل یکسان

در قانون آموزش و پرورش آمده است که همه‌ بچه ها بدون در نظر گرفتن استعداد و یا شرایط، حق دارند که از یک آموزش متناسب با توانایی خویش در مدرسه ای کە بە آن می روند برخوردار شوند. این اصل سیاسی را تحصیل یکسان می نامند.

تامین مالی مدارس ابتدایی و راهنمایی

مدارس ابتدایی و راهنمایی برای دانش آموزان و والدین رایگان می باشد. دانش آموز کتاب های درسی را از مدرسه قرض می گیرند، بە آنها دفتر، مداد و لوازم مشابه دیگر دادە می شود.

دولت کل هزینه ها را پرداخت می كند. بیشترین این هزینه ها حقوق معلمین، ساخت مدارس و ادارە ساختمان مدارس می باشد.

شهریه مدارس خصوصی توسط خود والدین پرداخت می شود. والدین ضمنا تنها سهم خویش از هزینه ها را می پردازند، و این دولت است که مابقی هزینە رفتن به‌ مدرسه‌ خصوی را می پردازد

آمار

SFO – ترتیبات أوقات فراغت مدرسه‌ یا ASK – مدرسه‌ فعالیت

در کلیە شهرداری ها بجز اسلو ترتیبات أوقات فراغت مدرسه‌ (SFO) نام دارد. در شهر اسلو این خدمات را مدرسه‌ فعالیت (ASK) می نامند.
إمكانات (SFO) یا (ASK) در كلیه‌ شهرداریها برای دانش آموزان کلاس اول تا کلاس چهارم فراهم شده‌ است.

SFO/AKS یک امکان داوطلبانە برای خانوادەهایی می باشد کە نیاز بە مواظبت از فرزندانشان پیش و بعد از ساعت مدرسە برای نمونە بە دلیل اینکە والدین کار می کنند، دارند. این یک امكان آموزشی نمی باشد، اما بچە ها اغلب می توانند در رابطه‌ با تکالیف مدرسە در آنجا کمک دریافت نمایند.

رفتن بچەها بە SFO/AKS رایگان نمی باشد. والدین هر ماه سهم خویش رامی پردازند، و مابقی هزینه‌ را دولت پرداخت می کند. مقدار سهم خویش در پرداخت هزینە از شهرداری بە شهرداری دیگر متفاوت می باشد. در برخی از شهرداری ها خانوادە هایی کە درآمد کمی دارند می توانند درخواست نمایند کە پول کمتری پرداخت نمایند، در حالی کە در شهرداری های دیگر همە افراد بدون در نظر گرفتن درآمد همان مبلغ را پرداخت می نمایند. برخی از شهرداری ها در صورتیکە خانوادەها بیش از یک کودک در آنجا داشتە باشند، تخفیف می دهند در حالی کە شهرداری های دیگر تخفیف نمی دهند.

نظم

معلمین اجازە استفادە از هیچ نوع خشونت بر ضد دانش آموزان را ندارند. نظم در مدرسە باید بر اساس کرامت انسانی کودک باشد. معلمین و دانش آموزان باید بە همدیگر احترام بزارند.