Utdanning og kompetanse

Grunnskole

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

Noen fakta om grunnskolen

  • Alle barn har rett til grunnskoleopplæring i ti år. Barna begynner i første klasse det året de fyller seks år.
  • Alle barn har rett til å få tilpasset undervisning, og elever som trenger ekstra hjelp, skal få det.
  • Elevene på barnetrinnet får en muntlig eller skriftlig vurdering, men ikke karakterer.
  • Alle barn i grunnskolen flyttes automatisk opp til neste klassetrinn etter sommerferien. Dette skjer uavhengig av barnets skoleresultater. Ingen barn går to år på samme klassetrinn.
  • Elevene på ungdomstrinnet får karakterer i alle fag. Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst, og 6 er best.
  • Grunnskolen er organisert på samme måte over hele landet. Det er for eksempel 190 skoledager hvert år for alle, men politikerne i hver kommune bestemmer når de forskjellige ferie- og fridagene skal legges.
  • Alle elever undervises etter samme læreplan. Det er politikerne på Stortinget som vedtar disse læreplanene. Barnet får altså ganske lik utdanning uansett hvilken kommune i landet de bor i.

Fellesskolen

Opplæringsloven sier at alle barn, uavhengig av evner og forutsetninger, har rett til å få tilpasset opplæring på den skolen de hører til. Dette politiske prinsippet kalles fellesskolen.

Finansiering av grunnskolen

Grunnskolen er gratis for elevene og foreldrene. Elevene låner lærebøker på skolen, og de får skrivebøker, blyanter og liknende.

Det er det offentlige som betaler alle utgifter. De største utgiftene er lønn til lærerne og bygging og drift av skolebygninger. I tillegg til offentlige grunnskoler fins det private skoler. Omtrent 2,5 prosent av barna i Norge går på private skoler.

På private skoler betaler familien skolepenger. De betaler likevel bare en egenandel, mens staten betaler resten av det skoleplassen egentlig koster.

Fakta

SFO – skolefritidsordning eller AKS – aktivitetsskole

I alle kommuner, unntatt Oslo heter det skolefritidsordning (SFO). I Oslo er navnet på samme tjeneste aktivitetsskole (AKS)

Alle kommuner har et tilbud om (SFO) eller (AKS) for elever fra 1.– 4. klasse.

SFO/AKS er et frivillig tilbud til familier som trenger hjelp til å passe på barna før og etter vanlig skoletid, for eksempel fordi foreldrene er på jobb.
Det er ikke et pedagogisk tilbud, men ofte kan barna få hjelp med leksene her.

Det er ikke gratis å ha barn i SFO/AKS. Foreldrene betaler en egenandel hver måned, mens resten av det plassen egentlig koster, blir betalt av det offentlige. Egenandelen varierer fra kommune til kommune. I noen kommuner kan familier med lave inntekter søke om redusert betaling, mens andre kommuner har samme pris for alle, uansett inntekt. Noen kommuner gir rabatt hvis man har flere barn i samme ordning, andre ikke.

Disiplin

Lærerne har ikke lov til å bruke noen former for vold mot elevene. Disiplin i skolen skal foregå på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd. Lærerne skal vise elevene respekt, og elevene skal vise læreren respekt.