Utdanning og kompetanse

Grunnskole

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

Noen fakta om grunnskolen

  • Alle barn har rett til grunnskoleopplæring i ti år. Barna begynner i første klasse det året de fyller seks år.
  • Alle barn har rett til å få tilpasset undervisning, og elever som trenger ekstra hjelp, skal få det.
  • Elevene på barnetrinnet får en muntlig eller skriftlig vurdering, men ikke karakterer.
  • Elevene på ungdomstrinnet får karakterer i alle fag. Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst, og 6 er best.
  • Alle barn i grunnskolen flyttes automatisk opp til neste klassetrinn etter sommerferien. Dette skjer uavhengig av barnets skoleresultater. Ingen barn går to år på samme klassetrinn.
  • Grunnskolen er organisert på samme måte over hele landet. Det er for eksempel 190 skoledager hvert år for alle, men politikerne i hver kommune bestemmer når de forskjellige ferie- og fridagene skal legges.
  • Alle elever undervises etter samme læreplan. Det er politikerne på Stortinget som vedtar disse læreplanene. Barnet får altså ganske lik utdanning uansett hvilken kommune i landet de bor i.
  • I tillegg til offentlige grunnskoler fins det noen private skoler. Bare ca. 2,5 prosent av barna i Norge går på private skoler.

Fellesskolen

Opplæringsloven sier at alle barn, uavhengig av evner og forutsetninger, har rett til å få tilpasset opplæring på den skolen de hører til. Dette politiske prinsippet kalles fellesskolen. Fellesskolen innebærer at elever over hele landet får opplæring etter samme læreplan.

Finansiering av grunnskolen

Grunnskolen er gratis for elevene og foreldrene. Elevene låner lærebøker på skolen, og de får skrivebøker, blyanter og liknende.

Det er det offentlige som betaler alle utgifter. De største utgiftene er lønn til lærerne og bygging og drift av skolebygninger.

På private skoler betaler familien skolepenger. De betaler likevel bare en egenandel, mens staten betaler resten av det skoleplassen egentlig koster.

Fakta

SFO – skolefritidsordning

Alle kommuner har et tilbud om skolefritidsordning (SFO) for elever fra 1.–4. klasse.

SFO er et frivillig tilbud til familier som trenger hjelp til å passe på barna før og etter vanlig skoletid, for eksempel fordi foreldrene er på jobb.

SFO er ikke et pedagogisk tilbud, men ofte kan barna få hjelp med leksene på SFO.

Det er ikke gratis å ha barn i SFO. Foreldrene betaler en egenandel hver måned, mens resten av det plassen egentlig koster, blir betalt av det offentlige.

Disiplin

Lærerne har ikke lov til å bruke noen former for vold mot elevene. Disiplin i skolen skal foregå på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd. Lærerne skal vise elevene respekt, og elevene skal vise læreren respekt.

LØS OPPGAVENE