การศึกษาและการเรียนรู้

โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

ข้อเท็จจริงบางข้อเกี่ยวกับโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม

  • เด็กทุกคุนมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน (ประถมและมัธยม) เป็นเวลา 10 ปี เด็กเริ่มเกรดแรกเมื่ออายุ 6 ขวบ
  • เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับคำแนะนำที่เหมาะกับเด็กและความช่วยเหลือพิเศษสำหรับเด็กที่ต้องการ
  • นักเรียนโรงเรียนประถมได้รับการประเมินที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา แต่ไม่มีคะแนน
  • นักเรียนโรงเรียนมัธยมได้รับคะแนนในทุกวิชา คะแนนจะให้เป็นระดับตั้งแต่ 1 ถึง 6 โดยที่ 1 เป็นคะแนนต่ำสุด และ 6 เป็นคะแนนสูงสุด
  • เด็กโรงเรียนประถมและมัธยมจะเลื่อนไปยังเกรดต่อไปโดยอัตโนมัติหลังจากวันหยุดฤดูร้อน โดยไม่คำนึงถึงผลการเรียนของเด็ก ไม่มีเด็กคนไหนเรียนเรียนซ้ำในเกรดเดิม
  • โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดการเหมือนกันทั่วทั้งประเทศ เช่น ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอน 190 วันในหนึ่งปี นักการเมืองในแต่ละเทศบาลเมือง เป็นผู้กำหนดวันหยุดและช่วงเวลาในการปิดเทอม ซึ่งแตกต่างกันไป
  • นักเรียนทุกคนเรียนหลักสูตรเดียวกัน หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากนักการเมืองในรัฐสภา ซึ่งหมายความว่าเด็กๆ จะได้รับการศึกษาเหมือนกันโดยไม่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองใดก็ตาม
  • นอกจากโรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐแล้ว ก็ยังมีโรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่ง มีเพียงประมาณ 2.5% ของเด็กในนอร์เวย์เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน

ความเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาบังคับให้เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับคำแนะนำที่เหมาะที่โรงเรียน โดยไม่คำนึงถึงความสามารถหรืออุปสรรคการเรียนรู้ หลักการทางการเมืองนี้เรียกว่า ความเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษา ซึ่งหมายความว่านักเรียนทั้งประเทศจะได้เรียนโดยใช้หลักสูตรการเรียนเดียวกัน

การจัดหาเงินของโรงเรียนประถมและมัธยม

โรงเรียนประถมและมัธยมไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและพ่อแม่ เด็กยืมหนังสือเรียนของพวกเขาจากโรงเรียนและได้รับหนังสือแบบฝึกหัด ดินสอ และอุปกรณ์อื่นๆ จากโรงเรียน

รัฐบาลจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายส่วนที่เยอะที่สุดคือเงินเดือนครูและค่าก่อสร้างและการปฏิบัติงานในแต่ละวันของอาคารโรงเรียน

ครอบครัวจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายนี้เป็นเพียงการจ่ายร่วมกันเนื่องจากรัฐบาลจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ

ข้อเท็จจริง

การดูแลหลังโรงเรียนเลิก หรือ กิจกรรมที่โรงเรียน

เทศบาลเมืองทุกแห่งเรียก การดูแลหลังโรงเรียนเลิก ยกเว้นออสโล ซึ่งเป็นบริการที่เหมือนกันแต่เรียก กิจกรรมที่โรงเรียน เทศบาลเมืองทุกแห่งมีบริการ การดูแลหลังโรงเรียนเลิก หรือ กิจกรรมที่โรงเรียน ให้กับนักเรียนในเกรด 1 ถึง 4

การดูแลหลังโรงเรียนเลิกหรือกิจกรรมที่โรงเรียน เป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งเสนอให้กับครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลลูก ก่อนหรือหลังเวลาของโรงเรียน ตัวอย่างเช่น เพราะพวกเขาต้องทำงาน
การดูแลหลังโรงเรียนเลิกหรือกิจกรรมที่โรงเรียนไม่ใช่เป็นบริการด้านการศึกษา แต่เด็กมักจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำการบ้านที่นี่

การดูแลหลังโรงเรียนเลิกหรือกิจกรรมที่โรงเรียนนั้นต้องเสียค่าใช้จ่าย พ่อแม่ต้องจ่ายส่วนตัวทุกเดือน ในขณะที่รัฐช่วยจ่ายส่วนที่เหลือ การจ่ายส่วนตัวแตกต่างกันในแต่ละเทศบาลเมือง บางเทศบาลเมืองครอบครัวที่มีรายได้น้อย สามารถยื่นขอลดราคาได้ ในขณะที่เทศบาลเมืองอื่น ๆ มีราคาเท่ากันทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการมีรายได้น้อยหรือมาก บางเทศบาลเมืองมีการลดราคา ให้สำหรับผู้ที่มีบุตรหลายคนที่ใช้บริการนี้ ในขณะที่เทศบาลเมืองอื่น ๆ ไม่มีการลดราคา

วินัย

ครูไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รูปแบบความรุนแรงใดๆ (การลงโทษทางร่างกาย) กับนักเรียน ความมีวินัยที่โรงเรียนมีพื้นฐานมาจากความมีเกียรติของมนุษย์สำหรับเด็กแต่ละคน ครูต้องแสดงว่าการยอมรับนักเรียน และในทำนองเดียวกัน นักเรียนต้องแสดงความเคารพครู