ትምህርትን ብቕዓትን

መባእታን ማእከላይ ደረጃን(ግሩንስኩለ)

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

ገለ ሓቅታት ብዛዕባ መባእታን ማእከላይ ደረጃን ቤት ትምህርቲ

  • ኩሎም ቆልዑ መባእታን ማእከላይን ን ዓሰርተ ዓመታት ክመሃሩ መሰል ኣለዎም። ቆልዑ ሽዱሽተ ዓመት ዝመልኡላ ዓመተምሕረት ቀዳማይ ክፍሊ ይጅምሩ።
  • ኩሎም ተማሃሮ ምስ ዓቕሞም ዝተዋደደ ትምህርቲ ይግበረሎም፣ ዝያዳ ሓገዝ ዘድልዮም ተማሃሮ ከኣ ይግበረሎም።
  • ተማሃሮ መባእታ ኣፋዊ ወይ ጽሑፋዊ ገምጋም ይግበረሎም፣ ግን ነጥቢ ኣይወሃቦምን እዩ።
  • ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ትምህርቲ ነጥቢ ይወሃቦም እዩ። መዕቀኒ ነጥቢ ካብ 1 ክሳብ 6 እዩ፣ 1 ዝሓመቐ፣ 6 ከኣ ዝበለጸ እዩ።
  • ኩሎም ቆልዑ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ዝመሃሩ ብቐጥታ እዮም ናብ ዝስዕብ ክፍሊ ዝሓልፉ ድሕሪ ክረምታዊ ዕረፍቲ። ብዘየገድስ ውጽኢት እዮም ዝቕጽሉ። ዝኾነ ቆልዓ ክፍሊ ዝደግም የለን።
  • መባእታን ማእከላይ ደረጃን ኣብ ሃገር ብምሉኡ ብሓደ ዓይነት መገዲ ዝተወደበ እዩ። ንኣብነት ዓመታዊ ንኹሉ ሰብ 190 መዓልታት ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ኣለዎ፣ ግን ዝተፈላለየ ዕረፍቲን ነጻ መዓልታትን ኣብ ነፍስወከፍ ኮሙነ ዘለዉ ፖለቲከኛታት እዮም መዓስ ክኸውን ከምዘለዎ ዝውስኑ።
  • ኩሎም ተማሃሮ ኣብ ሓደ ዓይነት መደብ ትምህርቲ ዝተሞርኮሰ ምህሮ እዩ ዝወሃቦም። ነዚ መደባት ትምህርቲ ኣብ ባይቶ ኖርወይ ዘለዉ ፖለቲከኛታት እዮም ዘጽድቑዎ። ስለዚ ነፍስወከፍ ቆልዓ ብዘየገድስ ኣበየናይ ኮሙነ ናይዛ ሃገር ይቀመጥ ተመሳሳሊ ትምህርቲ እዩ ዝወሃቦ።

ሓባራዊ ቤት-ትምህርቲ

ብመሰረት ሕጊ ትምህርቲ ኩሎም ቆልዑ ብዘየገድስ ክእለትን ቅድመ-ኩነትን ኣብታ ዝመሃሩላ ቤትትምህርቲ ምስ ዓቕሞም ዝኸይድ ትምህርቲ ክዋደደሎም መሰሎም እዩ።እዚ ፖለቲካዊ መትከል ኣብ ማዕርነት ዝተሞርኮሰ ቤትትምህርቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ምወላ መባእታን ማእከላይ ደረጃን

መባእታን ማእከላይ ደረጃን ንተማሃሮን ወለዲን ነጻ እዩ።ተማሃሮ መምሃሪ መጽሓፍቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይልቅሑ፣ ጥራዝ፣ርሳስን ተመሳሳልን ከኣ ይወሃቦም።

መንግስቲ እዩ ብምሉኡ ወጻኢታት ዝሽፍኖ። እቲ ዝበዝሐ ወጻኢታት ደሞዝ መምሃራንን፣ ምህናጽን ምሕደራ ህንጻታት ቤትትምህርቲ እዩ።

ብጀካ መንግስታዊ መባእታን ማእከላይ ደረጃን ገለ ውሑዳት ብሕታውያን ቤት ትምህርታት ውን ኣለዋ። ካብ ቆልዑ ኣብ ኖርወይ ከባቢ 2,5 ሚእታዊት ጥራሕ እዮም ኣብ ብሕታውያን ቤትትምህርታት ዝመሃሩ።

ኣብ ብሕታዊ ቤት ትምህርቲ ስድራቤት ናይ ትምህርቲ ገንዘብ ትኸፍል።ይኹን ደኣ እምበር ርእሰ-ብጽሒት ጥራሕ እዮም ዝኸፍሉ፣ መንግስቲ ከኣ እቲ ዝተረፈ ዋጋ ቤት ትምህርቲ ይኸፍሉ።

ጭብጢ

አሰፉ- ንጥፈታት ትርፊ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣክስ- ንጥፈታት ቤት ትምህርቲ

ኣብ ኩለን ኮሙነታት ብጀካ ኣብ ኦስሎ ንጥፈታት ትርፊ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ(አስአፉ) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ኦስሎ እዚ ሓደ ዓይነት ዝኾነ ኣገልግሎት ንጥፈታት ቤት ትምህርቲ (ኣክስ) ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ኩለን ኮሙነታት ንኩሎም ተማሃሮ ካብ 1-4 ይ ክፋሊ ዘለዉ ኣብ (አሰፉ) ወይ (ኣክስ) ክሳተፋ ዕድል ይህባ እየን።

አሰፉ/ኣክስ ቅድሚ ስሩዕ ትምህርቲ ምጅማሩን ድሕሪ ፍዳሴን ቆልዑ ምሕላው ሓገዝ ንዘድልየን ስድራቤታት ክጥቀማሉ ዝኽእላ ወለንታዊ ዕድል እዩ።
ኣብ ስነ-ምህሮ ዝተሞርኮሰ መደብ ኣይኮነን፣ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑ ኣብኡ ዕዮ ገዛ ክሕገዙ ይኽእሉ እዮም።

ቆልዑ ኣብ አሰፉ/ኣክስ ብነጻ ኣይኮነን ዝኸዱ። ወለዲ ወርሓዊ ዝኸፍሉዎ ርእሰ-ብጽሒት ኣሎ፣ እቲ ዝተረፈ ክፋል ናይቲ ዋጋ ከኣ መንግስቲ ይሽፍኖ። ብዝሒ ዝኽፈል ርእሰ-ብጽሒት ካብ ኮሙነ ናብ ኮሙነ ይፈላለ እዩ። ኣብ ገሊኡ ኮሙነታት ትሑት ኣታዊ ዘለወን ስድራቤታት ክፍሊት ክቕነሰለን ከመልክታ ይኽእላ እየን፣ ኣብ ገሊአን ኮሙነታት ግን ብዘየገድስ ኣታዊ ሓደ ክፍሊት ዘኽፍላ ኣለዋ። ገሊአን ኮሙነታት ከኣ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቆልዑ ኣብ ሓደ መደብ ዝኸዱ እንተደኣሃልዩወን ክፍሊት ይቕንሳሎም እየን፣ ገሊአን ኮሙነታት ግን ኣይቅንሳን እየን።

ዲሲፕሊን

መማህራን ዝኾነ ዓይነት ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮ ከብጽሑ ሕጋዊ ኣይኮነን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ስርዓት ክምህሩ ብሰብኣዊ ክብሪ ዝሰማማዕ መገዲ ክኸውን ኣለዎ። መማህራን ንተመሃሮ ፡ ተመሃሮ ኸኣ ንመማህራን ኣኽብሮት ከርእዩ ኣለዎም።