Nền giáo dục và kỹ năng

Trường cơ sở

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

Một số dữ kiện về trường cơ sở

  • Mọi trẻ em được quyền học trường cơ sở trong mười năm. Trẻ em bắt đầu học lớp một vào năm chúng tròn sáu tuổi.
  • Mọi trẻ em có quyền được nhận sự giáo huấn thích nghi, và những học sinh nào cần kèm thêm sẽ được giúp đỡ.
  • Học sinh bậc tiểu học được đánh giá bằng lời nói hay trên giấy tờ, nhưng không có điểm.
  • Học sinh bậc trung học có điểm trong tất cả các môn. Thang điểm từ 1 đến 6, trong đó 1 là kém nhất và 6 là giỏi nhất.
  • Tất cả trẻ em trường cơ sở đều tự động được lên lớp sau kỳ nghỉ hè. Việc này diễn ra không liên quan đến kết quả học tập của học sinh. Không có trẻ em nào học lại cùng một lớp trong hai năm.
  • Trường cơ sở được tổ chức như nhau trên toàn quốc. Chẳng hạn như mọi trường đều có 190 ngày học mỗi năm, nhưng các chính khách tại mỗi công xã sẽ quyết định khi nào học sinh có những kỳ nghỉ lễ khác nhau.
  • Tất cả học sinh được giảng dạy theo cùng giáo trình. Các chính khách tại Quốc hội phê chuẩn các giáo trình này. Như thế trẻ em được giảng dạy khá giống nhau cho dù chúng cư ngụ tại bất cứ công xã nào.
  • Ngoài các trường công, còn có một số trường tư. Chỉ có khoảng 2,5% trẻ em tại Na uy học trường tư.

Trường học bình đẳng

Luật giáo dục nói rằng mọi trẻ em, bất kể khả năng và điều kiện có quyền được nhận sự giáo huấn thích nghi tại trường của chúng. Nguyên tắc chính trị này được gọi là trường bình đẳng. Trường bình đẳng bao hàm đến việc học sinh trên toàn quốc được giáo dục theo cùng giáo trình.

Tài trợ cho trường cơ sở

Trường cơ sở là miễn phí cho học sinh và phụ huynh. Học sinh mượn sách giáo khoa tại trường, và chúng được lãnh vở viết, bút chì và các thứ tương tự.

Chính quyền trả mọi chi phí. Chi phí lớn nhất là lương của các giáo viên, cơ sở trường học và quản trị các cơ sở trường học.

Tại các trường tư, gia đình trả học phí. Tuy vậy họ chỉ trả phần tiền tự trả, nhà nước trả phần còn lại của giá tiền dành cho chỗ học.

Sự kiện

SFO – Nhóm sinh hoạt trước và sau giờ học hay AKS – Trường sinh hoạt

Ngoại trừ Oslo, tại tất cả các công xã khác có tên gọi là Nhóm sinh hoạt ngoài giờ học (SFO). Ở Oslo tên gọi của cùng một dịch vụ là Trường sinh hoạt (AKS) Tất cả các công xã có cung ứng (SFO) hay (AKS) cho các học sinh từ lớp 1.– 4.

SFO/AKS là một cung ứng tự nguyện cho những gia đình cần sự phụ giúp trông coi con cái trước và sau giờ học bình thường, thí dụ vì cha mẹ đi làm. Đây không phải là một cung ứng sư phạm, nhưng nơi đây trẻ em thường được phụ giúp làm bài.

Có con đi SFO/AKS là tốn kém. Hàng tháng cha mẹ trả phần tiền tự trả, trong khi phần phí tổn còn lại của chỗ được chính quyền trả. Phần tiền tự trả thay đổi tùy theo từng công xã. Tại một vài công xã, những gia đình có thu nhập thấp có thể xin trả giảm giá, trong khi các công xã khác có cùng giá đối với mọi người, bất kể thu nhập. Một vài công xã có giảm giá cho những ai có nhiều đứa con cùng tham dự vào một sinh hoạt, trong khi những công xã khác không có giải pháp đó.

Kỷ luật

Thầy giáo không được phép dùng các hình thức đánh đập học sinh. Kỷ luật tại nhà trường sẽ xảy ra trong cách thức phù hợp với nhân phẩm con người của học sinh. Thầy giáo phải biểu lộ sự tôn trọng học sinh và học sinh phải bày tỏ sự kính trọng thầy cô.