ትምህርትና የሙያ ማረጋገጫ

የትምህርት ቤቱ አንኳር እሴቶች

Aktiv elev

Likhet og likeverd og individets frihet til å ta egne valg er grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Disse verdiene er også viktige i skolen. Undervisningen og aktivitetene i skolen skal lære elevene at alle mennesker har like stor verdi. Elevene skal ha innflytelse på skolehverdagen sin, og de lærer tidlig å ta ansvar for egen læring. Skolen har plikt til å tilby alle elever opplæring på det nivået som passer den enkelte best.

Skolen har som mål å utdanne selvstendige mennesker med gode sosiale og skolefaglige ferdigheter.

I et moderne demokrati forventes det at innbyggerne har både kunnskaper og selvstendige meninger, og at de deltar aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Skolen skal gi barna god allmennkunnskap. Det betyr at barna skal lære om mange ulike temaer. De skal lære språk, matematikk og om samfunnet og naturen rundt seg.

Skolen har mange oppgaver i tillegg til å gi barna gode allmennkunnskaper, for eksempel skal barna lære:

 • å lete etter informasjon og vurdere denne informasjonen kritisk
 • å danne egne meninger på bakgrunn av informasjon og egen vurdering
 • å argumentere for meningene sine

Ungdomsskuleelevar

Formålet med opplæringen (opplæringsloven)

 • Opplæringen i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene og lærlingene historisk og kulturell innsikt og forankring.
 • Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
 • Opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
 • Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte.
 • Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.
 • Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.
 • Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

መረጃ

ትምህርት ቤት፣

 • ለሁሉም ተማሪዎች ችሎታቸዉንና ቅልጥፍና በግልም ሆነ በጋራ ለማሳእግ ጥሩና እኩል የሆነ እድል ይሰጣል።
 • የትምህርት ፍላጎት ማነቃቃትና የመቆየት ችሎታን ማሳደግ እንዲሁም ጉጉት ማሳደር
 • ተማሪዎች የራሳቸዉን የመማር እቅድ እንድያወጡና ነገሮችን መመገምገም እንዲማሩ ይረዳል።
 • ተማሪዎች ራስን እንዲያሳድጉ ማነቃቃትና ማንነታቸዉን የበለጠ እንድያዉቁ ማድረግ፣ ይህም ግብረ ገብነት፣ ማህበራዊና ባህላዊ ችሎታና ዲሞክራሳዊ አስትሳሰብና ትሳትፎ እንዲያጎልብቱ ማበረታታት ነዉ።
 • ተማሪዎች እነሱን በሚመለከት ጉዳይ እንዲሳተፉ፣ ዓላማቸውን እንዲያፀኑና ትምህርትና የወደ ፊት ሥራቸውን እንዲመርጡ ሁኔታዎችን ማመቻቸት
 • አካላዊና መንፈሳዊ የሥራና የመማሪያ አካባቢዉ ለጤንነት የተመቻቸ ሁኔታና መማር ቅድሚያ እንዲሰጥ ማድረግ
 • ቤተሰብና ትምህርት ቤት አብሮ እንዲሰሩ ማድረግና ቤተሰብም የትምህርት ቤትን ኃላፊነት እንዲጋራ ማድረግ