آموزش و یادگیری

ارزش های اساسی آموزش

Aktiv elev

یکسانی، برابری و آزادی فردی برای گرفتن تصامیم شخصی از ارزشهای اساسی در جامعهٔ ناروی محسوب میشود. چنین ارزشها در مکاتب نیز مهم میباشند.درس و فعالیتهایی که در مکاتب تدریس می گردد باید به شاگردان یاد دهد که همه افراد دارای ارزش مساوی می باشند. شاگردان در اوقات درسی درمکتب دارای نفوذ میباشد وآنها از سن پائین می آموزند که مسئولیت خودرا درقبال تعلیم و آموزش بپذیرند. مکتب مکلف است تا درس و تعلیم برای شاگردان عرضه نماید که مناسب حال هر کدام از آنها باشد.

هدف مکتب تعلیم دادن افراد مستقل با مهارتهای خوب علمی و اجتماعی می باشد.

در یک دموکراسی مدرن از افراد جامعه توقع به عمل می آید که دانش و نظریات مستقل داشته باشند و به طور فعال در بازار کار و زندگی اجتماعی مشارکت نمایند. مکتب باید به اطفال دانش عمومی مناسب بدهد. به این معنی است که اطفال در مورد مسائل مختلفی معلومات حاصل کنند. آنها باید لسان، ریاضی و در مورد جامعە و طبیعت اطراف بیاموزند.

مکاتب علاوه بر اینکه مکلف اند که به اطفال دانش عمومی ارائە نمایند وظایف دیگری نیز دارند، مثلأ اطفال باید موارد زیر را یاد بگیرند:

 • درجستجوی کسب معلومات باشند و اعتبار این معلومات را چک کنند
 • روی اساس اطلاعات و بررسی های شخصی خود نظریات ایجاد کنند
 • روی اساس نظریات خود استدلال کنند

Ungdomsskuleelevar

آموزش در مکتب

 • در کنار همکاری با منزل، کلید دروازه ای ورود به جامعه و آینده می باشد، و به شاگردان یک نگرش و اساس تاریخی و فرهنگی را میدهد.
 • رزشهای را که شامل عیسویت ، میراث بشری و رسوم و عنعنات، مانند احترام به ارزش انسانها و طبیعت،آزادی اندیشه، محبت نسبت به همنوع، بخشش، برابری و همبستگی، و همه ارزشهایی که از آنها در ادیان و جوامع مختلف نیز ذکر شده و در حقوق بشر جایگاه خاص دارد رشد و انکشاف میدهد،
 • جهت توسعه و درک دانش در مورد میراث ملی و سنت فرهنگی مشترک بین المللی کمک میکند
 • دموکراسی، برابری و تفکرعلمی را ترویج میدهد
 • Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.
 • Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.
 • Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

واقعیت ها

این مسئولیت مکتب است تا:

 • برای تمام شاگردان فرصت های مساوی را جهت انکشاف قابلیت ها و استعداد های انفرادی و جمعی شان میسر سازد.
 • بر انگیختن علاقمندی آموزش، قابلیت تداوم و حس کنجکاوی
 • انگیزه دهی به شاگردان جهت انکشاف ستراتیژی های آموزشی خودی و اندیشه نقد شان
 • انگیزه دهی شاگردان در امر انکشاف شخصی آنها و در امر تقویت هویت، شایستگی های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی آنها و درک دموکراسی و مشارکت دیموکراتیک
 • تسهیل مشارکت شاگردان و توانایی دهی شاگردان جهت اتخاذ تصامیم ارزش آگاهانه همچنان در مورد تحصیلات بیشتر و شغل آنان
 • حصول اطمینان از اینکه محیط فزیکی و روانی کار و آموزش گسترش دهنده صحت خوب، تندرستی و آموزش می باشد.
 • تسهیل هماهنگی با والدن در خانه و حصول اطمینان از اینکه والدن مسئولیت با مکتب را شریک می نمایند.