آموزش و یادگیری

ارزشهای های اساسی مکتب

Aktiv elev

یکسانی، برابری و آزادی فردی برای گرفتن تصامیم شخصی از ارزشهای اساسی در جامعهٔ ناروی محسوب میشود. چنین ارزشها در مکاتب نیز مهم میباشند.درس و فعالیتهایی که در مکاتب تدریس می گردد باید به شاگردان یاد دهد که همه افراد دارای ارزش مساوی می باشند. شاگردان در اوقات درسی درمکتب دارای نفوذ میباشد وآنها از سن پائین می آموزند که مسئولیت خودرا درقبال تعلیم و آموزش بپذیرند. مکتب مکلف است تا درس و تعلیم برای شاگردان عرضه نماید که مناسب حال هر کدام از آنها باشد.

هدف مکتب تعلیم دادن افراد مستقل با مهارتهای خوب علمی و اجتماعی می باشد.

در یک دموکراسی مدرن از افراد جامعه توقع به عمل می آید که دانش و نظریات مستقل داشته باشند و به طور فعال در بازار کار و زندگی اجتماعی مشارکت نمایند. مکتب باید به اطفال دانش عمومی مناسب بدهد. به این معنی است که اطفال در مورد مسائل مختلفی معلومات حاصل کنند. آنها باید لسان، ریاضی و در مورد جامعە و طبیعت اطراف بیاموزند.

مکاتب علاوه بر اینکه مکلف اند که به اطفال دانش عمومی ارائە نمایند وظایف دیگری نیز دارند، مثلأ اطفال باید موارد زیر را یاد بگیرند:

 • جستجونمودن معلومات و کنترول نمودن اعتبار این معلومات
 • ایجاد نمودن دیدگاه شخصی روی اساس اطلاعات و بررسی های شخصی خویش
 • استدلال نمودن روی اساس نظریات خویش

Ungdomsskuleelevar

هدف آموزش (قانون تعلیم و تربیه)

 • تعلیم و تربیه در مکتب و شرکت ارائه کننده دوره عملی در همکاری با خانواده باید دروازه دنیا و آینده را باز نمایند، و به شاگردان یک نگرش و اساس تاریخی و فرهنگی را بدهند.
 • تعلیم و تربیه باید ارزشهای را که شامل عیسویت ، میراث بشری و رسوم و عنعنات، مانند احترام به ارزش انسانها و طبیعت،آزادی اندیشه، محبت نسبت به همنوع، بخشش، برابری و همبستگی، و همه ارزشهایی که از آنها در ادیان و جوامع مختلف نیز ذکر شده و در حقوق بشر جایگاه خاص دارد رشد و انکشاف دهد.
 • تعلیم و تربیه باید جهت توسعه و درک دانش در مورد میراث ملی و سنت فرهنگی مشترک بین المللی کمک کند.
 • تعلیم و تربیه بینش و درک نسبت بە تنوع فرهنگی و احترام گذاشتن بە اعتقادات افراد ایجاد میکند. تعلیم و تربیه دموکراسی، برابری و تفکرعلمی را ترویج میدهد.
 • دانش آموزان مکاتب و شاگردان مکاتب حرفوی که در دوره عملی قرار دارند باید دانش، مهارت و دیدگاه و نطریات خود را جهت تسلط داشتن بالای زندگی خویش و قادر بودن جهت اشتراک در کار و در جامعه، رشد بدهند. آنها باید تمایل به خوشی، تلاش و تمایل به پژوهش ایجاد کند.
 • دانش آموزان مکاتب و شاگردان مکاتب حرفوی که در دوره عملی قرار دارند باید با دید انتقادی، اخلاقی و با توجه به محیط زیست عمل کنند.
 • مکتب و شرکت یا کارخانه باید دانش آموزان مکاتب و شاگردان مکاتب حرفوی را که در دوره عملی قرار دارند با اعتبار، احترام و توقع ملاقات کنند و جهت ایجاد تمایل به آموزش و اخلاق نزد شان چالش ایجاد نمایند.

واقعیت ها

مکتب باید:

 • برای شاگردان امکانات مساوی برای توسعە توانائی ها و استعداد های خویش بە شکل فردی و در همکاری با دیگران فراهم نماید
 • میل یادگیری شاگردان، حوصله و حس کنجکاوی آنان را تحریک نماید
 • شاگردان را برای گسترش استراتیژی یادگیری و توانایی تفکر انتقادی تشویق نماید
 • شاگردان را در جهت رشد شخصی و تقویت هویت خویش، انکشاف مهارتهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و رشد درک دموکراسی و مشارکت در دموکراسی تشویق نماید
 • زمینە مشارکت دانش شاگردان را فراهم آورد، تا شاگردان بتوانند بە صورت آگاهانە ارزشها، تحصیلات و شغل آیندە خویش را انتخاب نمایند
 • آموزش متناسب و شیوه های کاری متنوع را پیشکش نماید
 • شایستگی و توانایی هر معلم را تحریک، استفاده و انکشاف بدهد
 • بالای اینکه معلمین و هدایت کننده ها به عنوان مدیران واضح و الگو نزد اطفال و نوجوانان وانمود شوند تاثیر بگذارد
 • اطمینان دهد که محیط فیزیکی، روحی و آموزشی باعث ایجاد سلامتی، رفاه و یادگیری میگردد
 • زمینە همکاری با خانە را فراهم آورد و داشتن مسئولیت مشترک برای والدین را در مکتب تامین کند
 • زمینه جذب جامعه محلی رابه شکل پرمفهوم در تعلیم و آموزش ایجاد نماید