سیستم تحصیلات در نروژ

أساس ارزش های مدرسە

Aktiv elev

مساوات و ارزش برابر و آزادی فرد در حق تصمیمگیری از ارزشهای اساسی در جامعه‌ نروژ می باشند. چنین ارزشهایی در مدارس نیز مهم می باشند. تدریس و فعالیت ها در مدارس، دانش آموزان را می آموزد که همه افراد دارای ارزشی یکسان می باشند. دانش آموزان باید در مورد چگونگی مدرسه‌ خویش تأثیرگذار باشند، و آنها از اوایل در مورد مسئولیتشان در قبال آموزش خویش یاد می گیرند. مدرسه موظف می باشد كه‌ برای كلیه‌ دانش آموزان امكان آموزشی را فراهم نمایند كه‌ به‌ بهترین وجه در تناسب با سطح هر دانش آموزی باشد.

هدف مدرسه آموزش افراد مستقل با مهارتهای خوب علمی و اجتماعی می باشد.

در یک دموکراسی مدرن از افراد جامعه انتظار می رود که دانش و نظریات مستقل داشته باشند و به طور فعال در بازار کار و زندگی اجتماعی مشارکت نمایند. مدرسه باید به بچه ها دانش عمومی خوب بدهد. این بدین معنی می باشد که کودکان در مورد مسائل مختلفی معلومات حاصل کنند. آنها باید زبان، ریاضی و در مورد جامعە و طبیعت بیاموزند.

مدارس علاوه بر آموزش دانش عمومی خوب به‌ بچه‌ها، وظایف دیگری نیز دارند، برای مثال بچه ها باید موارد زیر را یاد بگیرند:

 • جستجو كردن اطلاعات و ارزیابی انتقادی از این اطلاعات
 • بر أساس اطلاعات و ارزیابی خویش صاحب نظر شوند
 • استدلال آوردن در مورد نظرات خویش

Ungdomsskuleelevar

آموزش در مدرسه با همکاری والدین ،

 • درهای ورود به جهان و آینده را باز می كند و به دانش آموزان بینش و پایه‌ تاریخی و فرهنگی می هد
 • آموزش بر اساس ارزشهای مسیحیت، میراث بشری و آداب و رسوم مانند احترام به‌ ارزش انسانی و طبیعت، آزادی اندیشه‌، محبت نسبت به همنوع، بخشش، برابری و همبستگی می باشد، ارزشهایی که در مذاهب و بینش های گوناوگون آمده‌اند‌ است و در حقوق بشر ریشە دواندە است.
 • کمک بە گسترش دانش در مورد میراث فرهنگ ملی و سنت فرهنگی مشترک بین المللی و درک آنها.
 • ارائە بینش نسبت بە تنوع فرهنگی و احترام گذاشتن بە معتقدات فردی
 • Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.
 • Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.
 • Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

آمار

مدرسە باید:

 • برای دانش آموزان امکانات مساوی جهت توسعە توانائی ها و استعداد های خویش بە شکل فردی و در همکاری با دیگران فراهم نماید.
 • میل یادگیری دانش آموزان، توانایی تداوم و حس کنجکاوی آنان را تحریک نماید.
 • دانش آموزان را جهت توسعە استراتژی یادگیری و توانایی تفکر انتقادی تشویق نماید
 • دانش آموزان را در جهت توسعە شخصی و تقویت هویت خویش، توسعە مهارتهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و درک دموکراسی و مشارکت دموکراتیک تشویق نماید.
 • زمینە مشارکت دانش آموزان را فراهم آورد، دانش آموزان بتوانند بە صورت آگاهانە ارزشها، تحصیلات و شغل آیندە خویش را انتخاب نمایند.
 • اطمینان حاصل نماید کە محیط فیزیکی، روحی و آموزشی باعث ایجاد سلامتی، رفاه و یادگیری گردد.
 • زمینە همکاری با خانە را فراهم آورد و اطمینان حاصل نماید کە والدین مسئولیت مشترک در مدرسە را داشتە باشند.