آموزش و توانایی

أساس ارزش های مدرسە

Aktiv elev

مساوات و ارزش برابر و آزادی فرد در حق تصمیمگیری از ارزشهای اساسی در جامعه‌ نروژ می باشند. چنین ارزشهایی در مدارس نیز مهم می باشند. تدریس و فعالیت ها در مدارس، دانش آموزان را می آموزد که همه افراد دارای ارزشی یکسان می باشند. دانش آموزان باید در مورد چگونگی مدرسه‌ خویش تأثیرگذار باشند، و آنها از اوایل در مورد مسئولیتشان در قبال آموزش خویش یاد می گیرند. مدرسه موظف می باشد كه‌ برای كلیه‌ دانش آموزان امكان آموزشی را فراهم نمایند كه‌ به‌ بهترین وجه در تناسب با سطح هر دانش آموزی باشد

هدف مدرسه آموزش افراد مستقل با مهارتهای خوب علمی و اجتماعی می باشد.

در یک دموکراسی مدرن از افراد جامعه انتظار می رود که دانش و نظریات مستقل داشته باشند و به طور فعال در بازار کار و زندگی اجتماعی مشارکت نمایند. مدرسه باید به بچه ها دانش عمومی خوب بدهد. این بدین معنی می باشد که کودکان در مورد مسائل مختلفی معلومات حاصل کنند. آنها باید زبان، ریاضی و در مورد جامعە و طبیعت بیاموزند.

مدارس علاوه بر آموزش دانش عمومی خوب به‌ بچه‌ها، وظایف دیگری نیز دارند، برای مثال بچه ها باید موارد زیر را یاد بگیرند:

 • جستجو كردن اطلاعات و ارزیابی انتقادی از این اطلاعات
 • بر أساس اطلاعات و ارزیابی خویش صاحب نظر شوند
 • استدلال آوردن در مورد نظرات خویش

Ungdomsskuleelevar

هدف از آموزش (قانون آموزش)

 • آموزش در مدرسه و شركت های كارآموزی با همکاری والدین ، درهای ورود به جهان و آینده را باز می كند و به دانش آموزان بینش و پایه‌ تاریخی و فرهنگی می هد
 • آموزش بر اساس ارزشهای مسیحیت، میراث بشری و آداب و رسوم مانند احترام به‌ ارزش انسانی و طبیعت، آزادی اندیشه‌، محبت نسبت به همنوع، بخشش، برابری و همبستگی می باشد، ارزشهایی که در مذاهب و بینش های گوناوگون آمده‌اند‌ و در حقوق بشر ریشە دواندە است.
 • آموزش باید بە گسترش دانش و درك میراث فرهنگ ملی و سنت مشترك فرهنگی بین المللی ما، كمك نماید.
 • آموزش باید بینشی از تنوع فرهنگی به وجود آورد و احترام به اعتقادات فرد را نشان دهد. آموزش باید دموکراسی ، برابری و تفکر علمی را ترویج دهد.
 • دانش آموزان و کارآموزان بایستی دانش، مهارت و نگرش خویش را توسعه‌ دهند تا بتوانند بر زندگی خویش تسلط یابند و بتوانند در كار و جامعه‌ شركت داشته‌ باشند. آنها باید امكان بروز شادی ناشی از ساختن، نشاط و میل به‌ اكتشاف را داشته‌ باشند.
 • دانش آموزان و کارآموزان باید تفكر انتقداری را یاد بگیرند و یك عملكرد اخلاقی و سازگار با محیط زیست داشته‌ باشند. آنها باید مسئولیت مشترک و حق شركت در تصمیم گیری را داشته‌ باشند.
 • مدرسه و شرکت كارآموزی باید اعتماد و احترام خویش به دانش آموزان و كارآموزان را نشان دهند و برای آنها شرایط وضع نمایند، و آنها را با چالش هایی مواجهه‌ نمایند كه‌ ارتقاء آموزش و میل به‌ یادگیری در آنها را ترویج دهد. باید با كلیه‌ اشکال تبعیض برخورد شود.

آمار

مدرسە باید:

 • برای كلیه‌ دانش آموزان امکانات خوب و مساوی جهت توسعە توانائی ها و استعداد های خویش بە شکل فردی و در همکاری با دیگران فراهم نماید
 • تمایل به‌ یادگیری، توانایی استقامت و حس کنجکاوی را تحریک نماید
 • دانش آموزان را جهت توسعە استراتژی یادگیری و توانایی در تفکر انتقادی تشویق نماید
 • دانش آموزان را در جهت توسعە شخصی و تقویت هویت خویش، توسعە مهارتهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و توانایی در درک دموکراسی و مشارکت دموکراتیک تشویق نماید
 • زمینە مشارکت دانش آموزان را فراهم آورد، و اینكه‌ دانش آموزان بتوانند بە صورت آگاهانە ارزشها، تحصیلات و شغل آیندە خویش را انتخاب نمایند.
 • پیشبرد آموزش در تناسب با توانایی دانش آموز و روش های گوناوگون كاری
 • تحریك، استفاده‌ و پیشبرد پیشرفت توانایی و مهارت معلمین
 • كمك كردن به‌ اینكه‌ معلمان و مربیان رهبران واضح و الگوی خوبی برای كودكان و نوجوانان باشند
 • اطمینان حاصل شود كه‌ محیط فیزیكی و روحی اجتماعی كار و آموزش موجب پیشبرد سلامتی، رفاه و یادگیری گردد
 • زمینە همکاری با خانە را فراهم آورد و اطمینان حاصل نماید کە والدین مسئولیت مشترک در قبال مدرسە را داشتە باشند
 • فراهم آوردن زمینه‌ دخالت مناسب و خوب جامعه‌ محلی در امر آموزش