Utdanning og kompetanse

Skolens verdigrunnlag

Aktiv elev

Fra Læringsplakaten

Læringsplakaten er en del av læreplanverket i norsk skole. Den formulerer grunnleggende plikter som gjelder for alle skoler og opplæringssteder.

Opplæringen i skolen skal

 • i samarbeid med hjemmet åpne dørene for verden og framtida og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring
 • bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene
 • bidra til å utvide kunnskapen om og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon
 • gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning
 • fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte

Fra opplæringsloven

Ungdomsskuleelevar

Likhet og likeverd og individets frihet til å ta egne valg er grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Disse verdiene gjenspeiler seg også i skolen. Undervisningen og aktivitetene i skolen skal lære elevene at alle mennesker har like stor verdi. Elevene skal ha innflytelse på skolehverdagen sin, og de lærer tidlig å ta ansvar for egen læring. Skolen har plikt til å tilby alle elever opplæring på det nivået som passer den enkelte best.

Skolen har som mål å utdanne selvstendige mennesker med gode sosiale og skolefaglige ferdigheter.

I et moderne demokrati forventes det at innbyggerne har både kunnskaper og selvstendige meninger, og at de deltar aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Skolen skal gi barna god allmennkunnskap. Det betyr at barna skal lære om mange ulike temaer. De skal lære språk, matematikk og om samfunnet og naturen rundt seg.

Skolen har mange oppgaver i tillegg til å gi barna gode allmennkunnskaper, for eksempel skal barna lære:

 • å lete etter informasjon og vurdere denne informasjonen kritisk
 • å danne egne meninger på bakgrunn av informasjon og egen vurdering
 • å argumentere for meningene sine

Fakta

Skolen skal:

 • gi alle elever like gode muligheter til å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere lærelyst, evne til å holde ut og nysgjerrighet
 • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
 • stimulere elevene i personlig utvikling og i styrking av egen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltaking
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene skal gjøre bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre at foreldrene får medansvar i skolen

LØS OPPGAVENE