Utdanning og kompetanse

Skolens verdigrunnlag

Aktiv elev

Likhet og likeverd og individets frihet til å ta egne valg er grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Disse verdiene er også viktige i skolen. Undervisningen og aktivitetene i skolen skal lære elevene at alle mennesker har like stor verdi. Elevene skal ha innflytelse på skolehverdagen sin, og de lærer tidlig å ta ansvar for egen læring. Skolen har plikt til å tilby alle elever opplæring på det nivået som passer den enkelte best.

Skolen har som mål å utdanne selvstendige mennesker med gode sosiale og skolefaglige ferdigheter.

I et moderne demokrati forventes det at innbyggerne har både kunnskaper og selvstendige meninger, og at de deltar aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Skolen skal gi barna god allmennkunnskap. Det betyr at barna skal lære om mange ulike temaer. De skal lære språk, matematikk og om samfunnet og naturen rundt seg.

Skolen har mange oppgaver i tillegg til å gi barna gode allmennkunnskaper, for eksempel skal barna lære:

 • å lete etter informasjon og vurdere denne informasjonen kritisk
 • å danne egne meninger på bakgrunn av informasjon og egen vurdering
 • å argumentere for meningene sine

Ungdomsskuleelevar

Formålet med opplæringen (opplæringsloven)

 • Opplæringen i skole og lærebedrift skal i samarbeid med hjemmet åpne dørene for verden og framtida og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring.
 • Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
 • Opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
 • Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte.
 • Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.
 • Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.
 • Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Fakta

  Skolen skal:

  • gi alle elever like gode muligheter til å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre
  • stimulere lærelyst, nysgjerrighet og evne til å holde ut
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i personlig utvikling og i styrking av egen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
  • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene skal gjøre bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid
  • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  • stimulere, bruke og videreutvikle kompetansen til den enkelte læreren
  • medvirke til at lærere og instruktører står fram som tydelige ledere og forbilder for barn og unge
  • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
  • legge til rett for samarbeid med hjemmet og sikre at foreldre får medansvar i skolen
  • legge til rette for å trekke inn lokalsamfunnet i opplæringa på en meningsfylt måte.