Arsimimi dhe kualifikimi

Vlerat thelbësore të shkollës

Aktiv elev

Barazia dhe vlera e barabartë, dhe liria e individit për të bërë zgjedhjen vetjake, janë vlerat themelore në shoqërinë norvegjeze. Këto vlera janë gjithashtu të rëndësishme edhe në shkollë. Mësimi dhe aktivitetet në shkollë duhet ti mësojnë nxënësit, se të gjithë njerëzit kanë të njëjtën vlerë. Nxënësit duhet të kenë ndikim në jetën e tyre të përditshme shkollore, dhe nxënësit mësojnë që herët të marrin përgjegjësinë për mësimin e tyre. Shkolla e ka detyrim për të ofruar të gjithë nxënësve mësim të përshtatur, që është më i miri për nivelin e secilit individ.

Shkolla ka për qëllim të aftësoj njerëzit të bëhen të pavarur, me aftësi të mira sociale dhe aftësi shkencore/profesionale.

Në një demokraci moderne pritet që qytetarët të kanë si njohuri e poashtu edhe mendime të pavarura, si dhe të marrin pjesë aktive në punën dhe jetën shoqërore. Shkolla do ti jep fëmijëve njohuri të mira të përgjithshme. Kjo do të thotë se fëmijët do të mësojnë në lidhje me tema të ndryshme. Ata do të mësojnë gjuhë, matematikë dhe në lidhje me shoqërinë dhe natyrën rreth tyre.

Shkolla ka shumë detyra përveç asaj, duke i dhënë fëmijëve njohuri të mira të përgjithshme, si për shembull fëmijët mësojnë:

 • të kërkojnë informacion dhe të vlerësojnë këtë informacion në mënyrë kritike
 • për të formuar mendimet e tyre në bazë të informacionit dhe vlerësimit të vet
 • për të argumentuar për mendimet e tyre
 • Ungdomsskuleelevar

  Qëllimi i arsimit (Nga Ligji i arsimit)

  • Arsimimi në shkollë dhe në ndërmarrje të arsimit(ndërmarrje e arsimit profesional) duhet, në bashkëpunim dhe mirëkuptim me prindërit, të hapë dyert ndaj botës dhe të ardhmes, dhe të pajisë nxënësit dhe praktikantët me njohuri historike dhe njohuri e rrënjë kulturore..
  • Arsimimi do të ndërtoj mbi vlerat themelore krishtere, trashëgiminë humaniste dhe traditat, të tilla si respekti për vlerën njerëzore dhe natyrën, për lirinë intelektuale, bamirësi, falje, barazi dhe solidaritet, vlerat që gjithashtu janë të shprehura në besimet e ndryshme dhe botëkuptimet jetësore, dhe janë të rrënjosura në të drejtat e njeriut
  • Arsimimi do të ndihmojë në zgjerimin e njohurive dhe të kuptuarit e trashëgimisë kulturore kombëtare dhe traditat tona të përbashkëta kulturore ndërkombëtare
  • Arsimimi do të jep njohuri për diversitetin kulturor, dhe të tregoj respekt që bindjet e secilit individ. Arsimimi do të promovoj demokracinë, barazinë dhe mënyrën shkencore e të menduarit.
  • Nxënësit dhe praktikantët do të zhvillojnë njohuritë shkencore, aftësitë dhe qëndrimet për të zotëruar jetën e tyre dhe për të marrë pjesë në punë, në bashkësi dhe në shoqëri. Ata do të jenë në gjendje kënaqësie që të krijojnë, të përkushtohen dhe të hulumtojnë.
  • Nxënësit dhe praktikantët do të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike dhe të veprojnë me vetëdije në mënyrë etike dhe ekologjike. Ata do të kenë bashkëpërgjegjësi dhe të drejtë të marrin pjesë.
  • Shkolla dhe ndërmarrja e arsimit(ndërmarrje e arsimit profesional) do t’i takojë nxënësit dhe praktikantët me besim, respekt dhe kërkesa dhe t’iu japë atyre sfida që promovojnë krijimin dhe kuriozitetin për të mësuar. Të gjitha format e diskriminimit duhet të kundërshtohen.

Faktet

Shkollat duhet:

 • t`iu jep të gjithë nxënësve mundësi të barabarta për të zhvilluar aftësitë dhe talentin, individualisht dhe në bashkëpunim me të tjerët
 • të stimuloj dëshirën për të mësuar, aftësinë për të mos u dorëzuar, dhe kureshtjen
 • të stimuloj nxënësit të zhvillojnë strategjitë e tyre të të mësuarit dhe të menduarit kritik
 • të stimuloj nxënësit në zhvillimin personal dhe në forcimin e identitetit të tyre, në zhvillimin e etikës, kompetencave sociale dhe kulturore, dhe aftësinë për të kuptuar demokracinë dhe pjesëmarrjen demokratike
 • të përgatitë pjesëmarrjen e nxënësve për të ndikuar, dhe që nxënësit të përgatiten për të bërë zgjedhjen e vetëdijshme të vlerave, zgjedhjen e arsimit dhe punës, në të ardhmen
 • të promovoj trajnimin e përshtatur dhe metodat të ndryshme të punës
 • të stimuloj, përdor dhe zhvillojë më tej kompetencat e secilit mësues
 • të ndihmoj mësuesit dhe instruktorët të dallohen si liderë të qartë dhe si pasqyrë/model për fëmijët dhe të rinjtë
 • të sigurojë që mjedisi i mësimit dhe i punës, si ai fizik edhe psiko-social, të promovon shëndetin, kënaqësinë dhe të mësuarit
 • të përgatit bashkëpunimin me familjen dhe të sigurojë që prindërit ta marrin bashkë përgjegjësi në shkollë
 • të përgaditë që komuniteti lokal të marrë pjesë në arsim në një mënyrë kuptimplote