การศึกษาและการเรียนรู้

คุณค่าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Aktiv elev

ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีเสรีภาพของแต่ละบุคคล ในการที่จะเลือกตัดสินใจเอง นั่นเป็นคุณค่าพื้นฐานในสังคมนอร์เวย์ คุณค่าเหล่านี้มีความสำคัญที่โรงเรียนด้วย ทั้งนี้การเรียนการสอนและกิจกรรมที่โรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อสอนให้นักเรียน รู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน นักเรียนจะได้รับอิทธิพลโน้มน้าวสิ่งเหล่านี้จากที่โรงเรียนของเขาทุกวัน และพวกเขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนทุกคน และจัดให้เหมาะสมที่สุดกับระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียนมีจุดมุ่งหมาย คือ ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความคิดอย่างอิสระ มีความสามารถทางสังคม และมีทักษะทางด้านวิชาการ

ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่คาดหวังว่า ประชาชนจะต้องมีทั้งความรู้และมีความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และมีส่วนร่วมในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม โรงเรียนจะเป็นผู้ให้ความรู้ที่ดีโดยทั่วไปแก่เด็ก หมายความว่า เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง พวกเขาจะได้เรียนรู้ ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ สภาพสังคม และธรรมชาติรอบ ๆ ตัวของพวกเขา

นอกเหนือจากการให้ความรู้พื้นฐานที่ดีกับเด็กแล้ว โรงเรียนยังมีงานอีกหลายอย่าง เช่น การสอนเด็ก:

 • ให้หาข้อมูลและประเมินข้อมูลนั้น ๆ ในเชิงติชม
 • ให้สร้างความคิดเห็นของตัวเอง จากข้อมูลและประเมินผลตนเอง
 • ให้รู้จักอภิปรายความคิดเห็นของพวกเขาเอง

Ungdomsskoleelever

วัตถุประสงค์ของการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษา)

 • การเรียนรู้ในโรงเรียน และในสถานที่ฝึกงาน จะต้องร่วมมือกันกับที่บ้าน เพื่อเปิดประตูสู่โลกกว้าง และอนาคต และให้ประวัติศาสตร์ ข้อมูลเชิงลึกทางด้านวัฒนธรรม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่นักเรียน
 • การเรียนรู้จะสร้างขึ้นจากคุณค่าพื้นฐานของศาสนาครินต์ และมรดกทางด้านมนุษยธรรม และประเพณี ซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีเสรีภาพทางด้านจิตใจ เป็นไปด้วยการกุศลสงเคราะห์ การให้อภัย ความเท่าเทียมกัน และความสามัคคี คุณค่าซึ่งแสดงออกถึงความแตกต่างทางด้านศาสนาและแนวความเชื่อต่าง ๆ และยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน
 • การเรียนรู้นี้ เพื่อที่จะช่วยในการขยายความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ความเข้าใจในมรดกทางด้านวัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นสากลที่เรามีร่วมกันด้วย
 • การเรียนรู้นี้ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเพื่อแสดงความเคารพในความเชื่อของแต่ละบุคคล สิ่งนี้จะเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกัน และวิธีการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์
 • นักเรียนและนักเรียนฝึกงานจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ/ความชำนาญ และทัศนคติ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเอง และเพื่อแบ่งปันในการทำงาน และมีส่วนร่วมในสังคม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความสุข การทุ่มเทจิตใจในการทำงาน และมุ่งมั่นในการค้นหาสำรวจ
 • นักเรียนและนักเรียนฝึกงานจะเรียนเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ และการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม พวกเราจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และมีสิทธิในการมีส่วนร่วม
 • โรงเรียนและสถานที่ฝึกงานจะต้องพบกับนักเรียนและนักเรียนฝึกงานด้วยความไว้วางใจ เคารพ และให้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และให้ความรู้สึกท้าทายเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบจะต้องต่อต้าน

ข้อเท็จจริง

เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนที่จะ:

 • ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการที่จะพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ของตนเอง และพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • กระตุ้นความปรารถนาในการเรียน ความอยากรู้ และการเก็บรักษาความรู้นั้น
 • กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนากลยุทธ์ในการเรียนของตนเอง และพัฒนาความคิดของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
 • กระตุ้นให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองและสร้างเสริมเอกลักษณ์ของตนเอง พัฒนาด้านจริยธรรม ความรู้ความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรม และมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
 • ให้ความสะดวกแก่นักเรียนในการมีส่วนร่วม และเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างมีสติ ในการเลือกการศึกษา และการทำงานในอนาคต
 • ส่งเสริมการเรียนฝึกอบรมตนเอง และวิธีการาหลาหลายในการทำงาน
 • กระตุ้น และใช้ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน
 • สนับสนุนให้ครูและผู้สอน มีความชัดเจนในการเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
 • ให้ความมั่นใจทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานและสถานศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ความพอใจและการเรียนรู้
 • ให้ความสะดวกในการทำงานร่วมกันกับพ่อแม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า พ่อแม่ได้รับผิดชอบร่วมกันกับโรงเรียน
 • ให้ความสะดวกในการที่จะ ให้สังคมท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อย่างถูกวิธี