การศึกษาและการเรียนรู้

คุณค่าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Aktiv elev

เอามาจากโปสเตอร์เป้าหมายการศึกษา

(Utdanningsdirektoratet – คณะกรรมการด้านการศึกษาและฝึกอบรมของนอร์เวย์ )

การศึกษาในโรงเรียนมีเป้าหมายคือ:

 • ร่วมมือกับบ้าน เปิดประตูสู่โลกและอนาคตและการให้นักเรียนมีความเข้าใจและรากฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 • การสร้างคุณค่าพื้นฐานของคริสต์ศาสนิกชนและมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีเกี่ยวกับมนุษย์ เช่น เคารพคุณค่าของชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ เสรีภาพทางความคิด มนุษยธรรม การให้อภัย ความเสมอภาคและความสามัคคี ทั้งหมดนี้ยังมีการแสดงออกด้านศาสนาและความศรัทธาที่หลากหลายและแฝงอยู่ในสิทธิของมนุษย์
 • มีส่วนในการขยายความรู้และคสามเข้าใจของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและประเพณีทางวัฒนธรรมของสากลที่มีร่วมกันของเรา
 • ให้มีความเข้าใจลึกซึ้งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแสดงความเคารพต่อความเชื่อของผู้อื่น
 • ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาพและความคิดที่เป็นระบบ

ตัดลอกมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา

Ungdomsskoleelever

ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีเสรีภาพของแต่ละบุคคล ในการที่จะเลือกตัดสินใจเอง นั่นเป็นคุณค่าพื้นฐานในสังคมนอร์เวย์ คุณค่าเหล่านี้มีความสำคัญที่โรงเรียนด้วย ทั้งนี้การเรียนการสอนและกิจกรรมที่โรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อสอนให้นักเรียน รู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน นักเรียนจะได้รับอิทธิพลโน้มน้าวสิ่งเหล่านี้จากที่โรงเรียนของเขาทุกวัน และพวกเขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนทุกคน และจัดให้เหมาะสมที่สุดกับระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน

เป้าหมายของโรงเรียนคือสอนแต่ละคนให้คิดอย่างอิสระและพัฒนาทักษะด้านวิชาการและสังคมที่ดี

เป้าหมายของโรงเรียนคือสอนแต่ละคนให้คิดอย่างอิสระและพัฒนาทักษะด้านวิชาการและสังคมที่ดี
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ผู้อยู่อาศัยถูกคาดหวังว่าจะมีทั้งความรู้และความคิดที่อิสระและเข้าร่วมในตลาดแรงงานและชีวิตในชุมชนอย่างแข็งขัน โรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้ทั่วไปที่ดีกับเด็ก ซึ่งหมายความว่าเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง พวกเขาเรียนทักษะภาษาและคณิตศาสตร์และเกี่ยวกับสังคมและโลกธรรมชาติรอบๆ ตัวเขา

โรงเรียนมีงานหลากหลายนอกจากการให้ความรู้พื้นฐานที่ดีแก่เด็ก เช่น การสอนเด็ก:

 • ให้หาข้อมูลและประเมินข้อมูลนี้ในเชิงติชม
 • ให้สร้างความคิดของตนเองจากข้อมูลและการประเมินของแต่ละคน
 • อภิปรายความเห็นของพวกเขา

ข้อเท็จจริง

เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนที่จะ:

 • ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่นักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ของพวกเขารายบุคคลและเป็นทีม
 • กระตุ้นความปรารถนาที่จะเรียน ความสามารถที่จะปกป้อง และความอยากรู้
 • กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนากลยุทธิการเรียนของตัวเขาเองและความคิดวิจารณญาณ
 • กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาส่วนตัวเองและทำให้เอกลักษณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาด้านจริยธรรม ความสามารถด้านวัฒนธรรมและสังคม และความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย
 • ทำให้การมีส่วนร่วมของนักเรียนสะดวกขึ้นและให้ทางเลือกที่มีคุณค่าที่ตระหนักได้แก่นักเรียน สำหรับการศึกษาต่อและอาชีพของพวกเขา
 • ให้แน่ใจว่าการทำงานทั้งด้านกายและจิตใจและสภาพแวดล้อมการเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ดี สภาพความเป็นอยู่ที่ดีและการเรียน
 • ข่วยให้ความร่วมมือกับที่บ้าน (พ่อแม่) สะดวกขึ้น และให้แน่ว่าพ่อแม่แบ่งความรับผิดชอบกับโรงเรียน