ትምህርትን ብቕዓትን

መሰረት ክብርታት ቤት ትምህርቲ

Aktiv elev

ማዕርነት፣ማዕረ ክብረት ምህላውን ውልቀ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫታት ክመርጹን ኣብ ሕብረተሰብ ኖርወይ መሰረታዊ ክብርታት እዮም። እዞም ክብርታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ውን ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርትን ንጥፈታትን ውን ተማሃሮ ኩሎም ሰባት ማዕረ ክብሪ ከምዘለዎም ከምዝፈልጡ ምግባር እዩ ዕላምኡ። ተማሃሮ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ትምህርቶም ጽልዋ ክሕድሩ ኣለዎም፣ ከምኡውን ብጊሓቱ ነቲ ባዕሎም ዝመሃሩዎ ትምህርቲ ሓላፍነት ክስከሙሉ ይመሃሩ። ቤት ትምህርቲ ንነፍስ ወክፍ ተምሃራይ ምስ ደረጅኡ ተዛማዲ ዝኾነ ትምህርቲ ክምህር ግዴታ ኣሎዎ።

ዕላማ ቤት ትምህርቲ ርእሶም ዝኸኣሉ ሰባት ጽቡቕ ማሕበራዊን ትምህርታዊን ዓቕሚ ዘለዎም ምፍራይ እዩ።

ኣብ ሓደ ዘመናዊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኣፍልጦን ርእሱ ዝኸኣለ ርእይቶታትን ሃልዩዎ ኣብ ስራሕዓለምን ሕብረተሰብን ብንጥፈት ክሳተፍ ትጽቢት ይግበረሉ።ቤት ትምህርቲ ንቆልዑ ጽቡቕ ሓፈሻዊ ፍልጠት የስንቕ። እዚ ማለት ቆልዑ ብዛዕባ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ክመሃሩ ኣለዎም። ቋንቋ፣ ቁጽሪን ብዛዕባ ሕብረተሰብን ኣብ ቀጽሮም ዝርከብ ባህሪን።

ብጀካ ሓፈሻዊ ፍልጠት ምስናቕ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ዕማማት ኣለዎ፣ ንኣብነት ቆልዑ እዚ ዝስዕብ ክመሃሩ ኣለዎም፣

 • ሓበሬታ ምድላይ፣ ነዚ ከኣ ብነቐፌታዊ ዝኾነ ዓይኒ ምግምጋም
 • ኣብ ሓበሬታን ኖቶም ገምጋምን ተሞርኪሶም ናቶም ሓሳባት ክሃንጹ
 • ንርእይቶታቶም ክካትዑ

Ungdomsskuleelevar

ዕላማታት ትምህርቲ(ሕጊ ትምህርቲ)

 • ምህሮ ኣብ ቤት ትምህርትን መለማመዲ ትካልን ምስ ገዛ ተማሃራይ ብምትሕብባር ንዓለምና መርሖ ክኸውን ኣለዎ፣ ከምኡውን ንተማሃራይ መሰረት ኣትሒዙ ታሪኻዊን ባህላዊን ርድኢት የስንቕ።
 • ምህሮ ኣብ ካብ ባህሊ ክርስትናን ሰብኣውነትን ዝተወርሰ መሰረታዊ ክብርታት ዝተሞርኮሰ ክኸውን ኣለዎ፣ ከም ክብረት ንክብሪደቅሰባትን ባህርን፣ ናጽነት ተበላሓትነት፣ ፍቕሪ ብጻይ፣ ሕድገት ምግባር፣ ማዕረ ክብሪን ሓድነትን፣ ከምኡውን ብመገዲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን መፈሳውነትን ዝግለጽ ክብርታት ኣብ መሰል ደቅሰባት ዝተሰርጸ ክኸውን ኣሎዎ።
 • ምህሮ ኣብ ምስፋሕ ኣፍልጦ ሃገራውን ባህላውን ውርሻን ሓባራዊ ኣህጉራዊ ባህልናን እጃሙ ከበርክት ኣለዎ።
 • Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte.
 • ተማሃሮን ተልመዴናትን ሂወቶም ንኽመልኩን ኣብ ሕብረተ-ሰብና ንኽሳተፉን ኣፍልጦ፡ክእለታትን ቅኑዕ ጠባይን ከማዕብሉ ኣለዎም። ፈጠራን ምህዞን ሓገስ ክፈጥረሎም፣ ብተገዳስነት ክሳተፉን ክመራመሩን ድፍኢት ክህልዎምን ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም።
 • ተማሃሮን ተልመዴናትን ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ክመሃሩ፡ ከምኡውን ተግባራቶም ስነ-ምግባራዊ ክኸውንን ኣከባቢኦም ንምዕቃብ ንቕሓት ክህሉዎምን ኣለዎ። እጃሞም ከበርክቱን ክተሓባበሩን መሰልን ሓላፍነትን ክወሃቦም ኣሎዎ።
 • ቤት-ትምህርትን ትካል ተልሜደናትን ንተማሃሮን ተልመዴናትን ብምትእምማንን ክብረትን ክቐርቡዎም ኣለዎም፡ ከምኡውን ዝቐርጾም ናይ ምምሃር ድሌቶም ዘበራትዖሎም ጠለባትን ብድሆታትን ክህቡዎም ኣለዎም። ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ከኣ ክጻብኡዎ ኣለዎም።

ጭብጢ

  ቤት ትምህርቲ እዚ ዝስዕብ ክገብር ኣለዎ፣

  • ኩሎም ተማሃሮ ክእለቶምን ተውህቦኦምን ብውልቅን ብሓባርን ከማዕብሉ ማዕረ ዕድላት ከንጽፈሎም
  • ድሌት ምምሃር ምቕስቃስ፣ ተጻዋርነትን ናይ ምፍላጥ ድሌትን
  • ተማሃሮ ናይ ገዛእ ርእሶም መምሃሪ ሜላታትን ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ምቕስቃስ
  • ኣብ ውልቃዊ ምዕባለን ምብርታዕ መንነትን ፣ ኣብ ምምዕባል ስነምግባራዊ፣ማሕበራዊን ባህላዊን ክእለትን፣ ከምኡውን ርድኢት ደሞክራሲን ተሳታፍነት ደሞክራሲን፣ ንተማሃሮ ክቕስቅስ ኣለዎ።
  • ተማሃሮ ጽልዋ ከሕድሩን ብንቕሓት ክብርታቶም፣ትምህርቶምን ናይ መጻኢ ስርሖም ንኽመርጹ ባይታ ክጣጣሓሎም
  • ዝተዋደደ ኣመሃህራን ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣሰራርሓን ክህልዉ ምድንፋዕ
  • ብቕዓት ነፍስ ወከፍ መምህር ክቕስቀስ፣ክጥቀሙሉን ከማዕብሉዎን
  • መምሃራንን ዓለምትን ንቖልዑን መንእሰያትን ኣርኣያታትን ዘይወላወሉ መራሕትን ክኾኑሎም እጃሙ ከበርክት
  • ኣካላውን ስነኣእማራውን ማሕበራውን ናይ ስራሕ ሃዋሁው ንጥዕና፣ምቹእነትን ምምሃርን ዘደንፍዕ ክኸውን
  • ምስ ስድራ ተማሃራይ ምትሕብባር ክህሉን ወለዲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከፊላዊ ሓላፍነት ክህልዎም ባይታ ምጥጣሕ
  • ከባብያዊ ሕብረተ-ሰብ ኣብቲ ትምህርቲ ብትርጉም-ሓዘል ዝኾነ መገዲ እጃሞም ከበርክቱ ባይታ ክጣጠሓሎም