ትምህርትን ብቕዓትን

መሰረት ክብርታት ቤት ትምህርቲ

Aktiv elev

ማዕርነት፣ማዕረ ክብረት ምህላውን ውልቀ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫታት ክመርጹን ኣብ ሕብረተሰብ ኖርወይ መሰረታዊ ክብርታት እዮም። እዞም ክብርታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ውን ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርትን ንጥፈታትን ውን ተማሃሮ ኩሎም ሰባት ማዕረ ክብሪ ከምዘለዎም ከምዝፈልጡ ምግባር እዩ ዕላምኡ። ተማሃሮ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ትምህርቶም ጽልዋ ክሕድሩ ኣለዎም፣ ከምኡውን ብጊሓቱ ነቲ ባዕሎም ዝመሃሩዎ ትምህርቲ ሓላፍነት ክስከሙሉ ይመሃሩ። ቤት ትምህርቲ ንነፍስ ወክፍ ተምሃራይ ምስ ደረጅኡ ተዛማዲ ዝኾነ ትምህርቲ ክምህር ግዴታ ኣሎዎ።

ዕላማ ቤት ትምህርቲ ርእሶም ዝኸኣሉ ሰባት ጽቡቕ ማሕበራዊን ትምህርታዊን ዓቕሚ ዘለዎም ምፍራይ እዩ።

ኣብ ሓደ ዘመናዊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኣፍልጦን ርእሱ ዝኸኣለ ርእይቶታትን ሃልዩዎ ኣብ ስራሕዓለምን ሕብረተሰብን ብንጥፈት ክሳተፍ ትጽቢት ይግበረሉ።ቤት ትምህርቲ ንቆልዑ ጽቡቕ ሓፈሻዊ ፍልጠት የስንቕ። እዚ ማለት ቆልዑ ብዛዕባ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ክመሃሩ ኣለዎም። ቋንቋ፣ ቁጽሪን ብዛዕባ ሕብረተሰብን ኣብ ቀጽሮም ዝርከብ ባህሪን።

ብጀካ ሓፈሻዊ ፍልጠት ምስናቕ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ዕማማት ኣለዎ፣ ንኣብነት ቆልዑ እዚ ዝስዕብ ክመሃሩ ኣለዎም፣

 • ሓበሬታ ምድላይ፣ ነዚ ከኣ ብነቐፌታዊ ዝኾነ ዓይኒ ምግምጋም
 • ኣብ ሓበሬታን ኖቶም ገምጋምን ተሞርኪሶም ናቶም ሓሳባት ክሃንጹ
 • ንርእይቶታቶም ክካትዑ

Ungdomsskuleelevar

Formålet med opplæringen (opplæringsloven)

 • Opplæringen i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene og lærlingene historisk og kulturell innsikt og forankring.
 • Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
 • Opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
 • Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte.
 • Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.
 • Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.
 • Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

ጭብጢ

ቤት ትምህርቲ ክገብሮ ዘለዎ፣

 • ንኹሎም ተመሃሮ ክእለቶምን ውልቃዊ ተውህቦታቶም ምስ ካልኦት ብምትሕብባር ዘማዕብልሉ ሓደ ዓይነት ዕድል ምሃብ።
 • ድሌት ትምህርቲ ንክህልዎምን ክእለቶም ንኽገልጹን ህንጡይነት ንኸሕድሩ ምትብባዕ።
 • ስልትታት ኣመሃህረኦምን ነቀፌታዊ ኣተሓሳስበኦምን ከማዕብሉ ምትብባዕ።
 • እቶም ተመሃሮ ግላዊ ምዕባሌን መንነቶም ከጠናኽሩ᎓ ሞራላዊን ማሕበራዊን ባህላዊ ብቕዓቶምን ብዛዕባ ዴምክራሲ ዘለዎም ርድኢትን ኣብ ዴሞክራሲ ምክፋልን ንኸማዕብሉ ምትብባዕ።
 • ተሳትፎነት ተመሃራይን እቲ ተመሃራይ ብርድኢት ክቡር ምርጫ ክገብርን ትምህርቱን መጻኢ ስርሑ ክመርርጽ ምትዕርራይ።
 • ኣካላዊን ኣእምሮእዊን እቲ ዝመሃረሉ ከባቢ ንጥዕና ዘማዕብልን ንትምህርቲ ዘሐጉስ ምዃኑ ምርግጋጽ።
 • ኣብ መንጎ ገዛን ቤት ትምህርቲን ዘሎ ምትሕብባር ምትዕርራይን እቶም ወለዲ ኸኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓቢሮም ሓላፊነት ከም ዘለዎም ምርግጋጽ።