Nền giáo dục và kỹ năng

Giá trị cơ bản của trường học

Aktiv elev

Từ tờ bích chương về việc học

(Nha giáo dục)

Opplæringen i skolen skal

 • i samarbeid med hjemmet åpne dørene for verden og framtida og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring
 • bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene
 • bidra til å utvide kunnskapen om og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon
 • gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning
 • fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte

Từ luật giáo dục

Ungdomsskuleelevar

Bình đẳng, công bằng và tự do cá nhân để chọn lựa là các giá trị căn bản trong đời sống xã hội tại Na uy. Các giá trị này cũng phản ảnh trong trường học. Sự giảng dạy và các sinh hoạt tại học đường dạy cho học sinh biết mọi người đều có giá trị như nhau, học sinh có tác động đến các sinh hoạt của mình tại trường, và học sinh sớm học cách tự có trách nhiệm cho việc học của mình. Nhà trường có bổn phận cung ứng cho mọi học sinh sự giáo huấn ở mức độ thích hợp nhất với từng học sinh.

Nhà trường có mục tiêu đào tạo những con người độc lập với những khả năng tốt về giao tế và học vấn.

Trong một xã hội dân chủ tân tiến, ta trông đợi người dân có cả kiến thức lẫn suy nghĩ độc lập, và họ tham dự tích cực vào đời sống lao động và đời sống xã hội. Nhà trường sẽ đem lại cho học sinh kiến thức phổ thông tốt. Điều này nghĩa là học sinh sẽ học về nhiều chủ đề khác nhau. Học sinh học về ngôn ngữ, toán, về xã hội và thiên nhiên chung quanh chúng.

Ngoài việc giúp học sinh có những kiến thức phổ thông tốt, nhà trường còn có nhiều trách nhiệm khác, chẳng hạn học sinh còn phải học:

 • tìm thông tin và cân nhắc thận trọng thông tin này
 • tạo những suy nghĩ riêng dựa vào thông tin và nhận xét riêng
 • biện luận cho những quan điểm của mình

Sự kiện

Trường học sẽ:

 • đem lại cơ hội đồng đều cho mọi học sinh để phát triển năng khiếu và khả năng theo từng cá thể và trong sự hợp tác với người khác
 • khuyến khích sự hiếu học, khả năng để chịu đựng và hiếu kỳ
 • khuyến khích học sinh phát triển các cách học hỏi riêng và khả năng tư duy phản biện
 • khuyến khích học sinh phát triển cá tính và tăng thêm đặc tính riêng, qua việc phát triển khả năng về đạo đức, giao tế và văn hoá, và khả năng để thông hiểu về nền dân chủ và tham gia dân chủ.
 • tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia vào việc quyết định và để học sinh thực hiện các quyết định có ý thức về giá trị và chọn lựa việc học và việc làm trong tương lai
 • bảo đảm môi trường làm việc và học hành về thể lý và tâm lý xã hội đề xướng sức khoẻ, sự yêu thích và học hỏi
 • tạo điều kiện thuận tiện cho sự hợp tác với gia đình và bảo đảm để cha mẹ cùng có trách nhiệm tại trường học