Utdanning og kompetanse

Samarbeid med hjemmet

Foreldre og skolebarn
Foreldrene har ansvar for oppdragelsen av barna sine. Skolen ønsker å samarbeide med foreldrene og støtte dem med denne oppgaven. For at barna skal lære mest mulig på skolen, er det viktig at skolen og hjemmet samarbeider.

Det er viktig at eleven, foreldrene og læreren snakker sammen. De må snakke om den faglige utviklingen og om hvordan eleven har det på skolen. Det skal være minst to slike samtaler hvert år.

Det er viktig at foreldrene leser og setter seg inn i all skriftlig informasjon fra skolen. Barna får gjerne lekseplaner og/eller periodeplaner. På disse planene kan man lese om hva klassen jobber med i de ulike fagene. Viktige beskjeder til foreldre eller foresatte står også på disse planene. Foreldrene kan kontakte læreren eller andre på skolen hvis det er noe de lurer på.

Det er vanlig at foreldrene møter læreren og de andre foreldrene. De snakker om klassen og klassemiljøet og om planer og aktiviteter. Det skal være minst to foreldremøter hvert år. Det er fint å bli kjent med de andre foreldrene på slike møter.

Fakta

Skolemiljø

Skolebarn har rett til et godt skolemiljø, både fysisk og psykososialt. Barna har rett til en skolehverdag der de kan oppleve trivsel og trygghet, og de har rett til et godt og tilpasset læringsmiljø.

Hvis foreldrene mener at barna deres ikke får oppfylt rettighetene sine, kan de klage. Klagen skal sendes til skolen. Hvis foreldrene og skolen ikke blir enige, kan foreldrene klage videre til kommunen. Fylkesmannen er siste klageinstans.