آموزش و یادگیری

همکاری با والدین

Foreldre og skolebarn
مسئولیت سرپرستی و تربیه اطفال به دوش والدین می باشد. مکتب می خواهد با والدین در این مورد همکاری نموده و ایشان را یاری کند. برای اینکه اطفال بتوانند تا حد امکان در مکتب آموزش ببینند همکاری بین مکتب و والدین مهم است.

مهم است که شاگرد، والدین و معلم با هم صحبت کنند. آنها باید در مورد رشد درسی و وضعیت شاگرد در مکتب صحبت کنند. این گونه جلسات حداقل باید دو دفعه در سال برگزار شود.

خواندن و فهمیدن تمام معلومات ارسالی از طرف مکتب توسط والدین مهم است. شاگردان تقسیم اوقات و پلان درسی بدست می آورند.در این پلان ها نوشته شده که صنف در مضامین مختلف چه کارهایی انجام می دهد. پیام های مهم برای والدین یا ولی هم دراین پلان ها نوشته می شود. در صورت داشتن سؤال والدین میتوانند با معلم یا یکی از کارمندان مکتب تماس بگیرند.

معمول می باشد کە والدین با معلم و والدین دیگر جلساتی داشته باشند. آنها در مورد صنف، محیط صنف، برنامه ها و فعالیت ها گفتگو می کنند. این جلسات حداقل باید دو بار در سال دایر شود. برای آشنایی با والدین دیگر این جلسات فرصت خوبی است.

واقعیت ها

محیط مکتب

شاگردان مکاتب حق داشتن یک محیط مناسب درسی را از نظر فزیکی و روانی دارا می باشند. اطفال دارای حق زندگی روزمره در مکتب به نحوه می باشند که آنها پیشرفت نمایند و تجربه احساس امنیت را داشته باشند و دارای حق محیط آموزشی مناسب می باشند که بر حسب ضرورت های آنها عیار گردیده باشد.

در صورتیکه والدن احساس نمایند که حقوق اولاد بر آورده نگردیده است، آنها حق شکایت را دارا می باشند. شکایت به مکتب تقدیم می گردد. در صورتیکه والدین و مکتب به توافق نرسند، در آنصورت والدن می توانند شکایت شان را به شاروالی تقدیم نمایند. والی شهر آخرین مرجع اداری شکایت شمرده می شود.