آموزش و توانایی

همکاری با والدین

Foreldre og skolebarn
مسئولیت سرپرستی و تربیت کودکان بر عهدهٔ والدین می باشد. مدرسه خواهان همکاری با والدین و حمایت از آنها در این مورد می باشد. برای اینکه کودکان بتوانند به‌ بهترین وجه‌ در مدرسه آموزش ببینند، همکاری میان مدرسه و والدین مهم می باشد.

مهم می باشد که دانش آموز، والدین و معلم با هم صحبت کنند. آنها باید در مورد رشد علمی و وضعیت دانش آموز در مدرسه صحبت کنند. این نوع جلسات حداقل باید دو بار در سال برگزار شود.

مهم می باشد كه‌ والدین كلیه‌ اطلاعات كتبی از طرف مدرسه را به‌ خوبی بخوانند. مدرسه‌ به‌ بچه‌ها برنامه‌ تکالیف درسی و برنامه درسی می دهد. در این برنامه ها در مورد دروسی كه‌ كلاس روی آنها كار می كنند اطلاعات داده‌ می شود.
پیغام های مهم برای والدین یا سرپرست هم در این برنامه ها نوشته می شود. والدین در صورت داشتن سؤال می توانند با معلم یا دیگران در مدرسه‌ تماس بگیرند.

معمول می باشد کە والدین با معلم و والدین دیگر جلساتی داشته باشند. آنها در مورد کلاس، محیط کلاس، برنامه ها و فعالیت ها گفتگو می کنند. این جلسات حداقل دو بار در سال صورت می گیرند. این فرصت خوبی است که در این جلسات با والدین دیگر آشنا شد.

آمار

محیط مدرسە

بچە های مدرسە حق داشتن یک محیط درسی خوب از نظر فیزیکی و روحی را دارا می باشند. بچە ها حق داشتن وضعیت روزمرە در مدرسە بە نحوی کە احساس رضایت و امنیت نمایند را دارند، و آنها حق داشتن یک محیط آموزشی خوب را دارند کە بر طبق نیازهای آنها باشد.

در صورتیکە بە نظر والدین حقوق فرزندانشان بر آوردە نگردیدە باشد، آنها می توانند شکایت نمایند. این شکایت بە مدرسە ارسال می گردد. اگر والدین و مدرسە بە توافق نرسند، در آن صورت والدین می توانند بە شهرداری شکایت نمایند. استاندار آخرین مرجع شکایت می باشد.