زده کړه او مسلکي وړتیا

له کورنۍ سره ګد کار (همکاري)

ندې او پلرونه او زده کوونکي
مېندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روزنې دنده پر غاړه لري. ښوونځی غواړي چې له مېندو او پلرونو سره همکاري وکړي او په دې هکله ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره چې کوچنیان په ښوونځي کې ښه زده کړه تر لاسه کړي، اړینه ده چې ښوونځی او کور له یو بل سره همکاري وکړي.

دا مهمه ده چې زده کوونکی، مېندې او پلرونه او ښوونکی له یو بل سره خبرې اترې وکړي. دوی باید په درسونو کې د زده کوونکي د پرمختګ او همداشان په دې هکله خبرې اترې وکړي چې په ښوونځي کې د زده کوونکي وخت څرنګه تېرېږي. په کال کې باید لږ تر لږه دوه ځلې داسې خبرې اترې تر سره شي.

اړینه ده چې د ښوونځي لخوا ټول لیکلي معلومات ولوستل شي او ځان پرې پوه کړل شي. زده کوونکو ته د کورنۍ دندو او یا مهالني پلانونه ورکول کېږي. په یادو پلانونو کې په دې اړه معلومات لیکل شوي وي، چې ټولګی په بېلابېلو مضمونونو کې په کومو موضوعګانو کار کوي. همدارنګه مېندې او پلرونو او یا سرپرست (وصي) ته مهم پېغامونه هم په یادو پلانونو کې لیکل شوي وي. که مېندې او پلرونه کومه پوښتنه لري، کولای شي له ښوونکي او یا په ښوونځي کې له کوم بل چا سره اړیکه ونیسي.

د مېندو او پلرونو او ښوونکو تر منځ لیدنه کتنه عامه ده. په داسې لیدنو کتنو کې دوی د ټولګي د چاپېریال او همدارنګه د پلانونو او فعالیتونو په اړه خبرې اترې کوي. په کال کې باید لږ تر لږه دوه داسې لیدنې کتنې تر سره شي. ګټوره ده چې مېندې او پلرونه په داسې لیدنو کتنو کې له یو بل سره آشنايي پيدا کړي.

معلومات

د ښوونځي چاپېریال

زده کوونکي حق لري، چې هم له فزیکي او هم له روحي او ټولنیز پلوه په ښوونځي کې یو ښه چاپېریال ولري. ماشومان حق لري، چې په ښوونځي کې خوشاله او ځان خوندي احساس کړي او د زده کړې یو مناسب چاپېریال ولري.

که مېندې او پلرونه په دې آند وي، چې ماشومانو ته یې حقونه نه ورکول کېږي، نو شکایت کولای شي. شکایت باید ښوونځي ته واستول شي. که مېندې او پلرونه او ښوونځي له یو بل سره موافقې ته ونه رسېږي، مېندې او پلرونه ښاروالۍ (کمون) ښاروالۍ ته شکایت کولای شي. د شکایت کولو وروستی مقام ولایت دی.