การศึกษาและการเรียนรู้

ความร่วมมือกับพ่อแม่

Foreldre og skolebarn
พ่อแม่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูกของตัวเอง โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนพ่อแม่ในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูนี้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากที่โรงเรียนให้มากที่สุด และสิ่งสำคัญคือ โรงเรียนและพ่อแม่ต้องทำงานร่วมกัน

มีความสำคัญมากที่นักเรียน ผู้ปกครองและครูจะต้องพูดคุยกัน พวกเขาต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการศึกษา และสภาพความเป็นอยู่ที่โรงเรียนของลูก การประชุมหารือกันนี้จะต้องมีอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด ที่ได้รับจากโรงเรียน เด็กมักจะได้รับแผนการบ้านและ/หรือแผนการเรียน ซึ่งแผนเหล่านี้จะบอกว่าในชั้นเรียนของเด็ก กำลังเรียนอะไรบ้างในแต่ละวิชา ในแผนเหล่านี้จะมีการเขียนข้อมูลที่สำคัญ ถึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย พ่อแม่สามารถติดต่อสอบถามครูหรือเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในโรงเรียนได้ ถ้ามีข้อสงสัย

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอ่านและนำข้อมูลที่เป็นลายลักอักษณ์ทั้งหมดจากโรงเรียนไปพิจารณา เด็กส่วนใหญ่ได้รับแผนการบ้านและ/หรือแผนการเรียน แผนเหล่านี้บอกว่าชั้นเรียนของเด็กจะเรียนรู้หลายหลายวิชา แผนเหล่านี้ยังรวมถึงข้อมูลสำคัญสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง พ่อแม่สามารถติดต่อสอบถามครูหรือสมาชิกพนักงานคนอื่นของโรงเรียน

ข้อเท็จจริง

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

เด็กๆ ในโรงเรียนมีสิทธิได้รับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ดี ทั้งทางกายและจิตใจ เด็กๆ มีสิทธิในชีวิตที่โรงเรียนทุกวันที่ซึ่งพวกเขาเติบโตและรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและพวกเขามีสิทธิได้รับสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีซึ่งปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของพวกเขา

ถ้าพ่อแม่เชื่อว่าลูกๆ ของพวกเขาไม่ได้รับสิทธินี้ สามารถร้องเรียนได้ การร้องเรียนถูกส่งไปที่โรงเรียน ถ้าพ่อแม่และโรงเรียนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ พ่อแม่สามารถส่งคำร้องเรียนของพวกเขาไปที่เทศบาลเมือง ผู้ว่าการเขตปกครองเป็นหน่วยงานอุทธรณ์ด้านการบริหารจัดการสุดท้าย