آموزش و یادگیری

آموزش ابتدایی/ ثانوی و بالاتر از ثانوی

معلومات چندی در مورد درس و تعلیم در لیسه

  • همه نوجوانانی که دوره ابتدایی و متوسطه یا معادل آنرا را در ناروی گذرانده باشند، حق سه سال درس وتعلیم در لیسه را دارند.
  • نوجوان باید دوره تحصیلی در لیسه را قبل ازتکمیل نمودن سن ۲۴ سالگی به اتمام برساند.
  • مقام ولایت مصارف درس و تعلیم در لیسه را می پردازد و مکّلف است که این نوع خدمات تعلیمی را برای تمامی اشخاص مستحق ارائه نماید.
  • برنامه درسی در لیسه دارای رشته های آمادگی علمی و فنی می باشد.

Elektriker Rørlegger Tømrer

واقعیت ها

تحصیلات ابتدایی، متوسطه و فرا متوسطه

نوجوانان تقریبا در سن ۱۶ سالگی دوره ابتدائیه و متوسطه را بە پایان می رسانند. فرصتهای شغلی کمی برای نوجوانانی که فقط دوره متوسطه را به اتمام رسانده اند وجود دارد، فلهذا بیشترین آنها ادامە تحصیلات در لیسه را انتخاب می نمایند

علاوه بر، مکاتب ابتدایی و متوسطه عامه یک تعداد مکاتب خصوصی نیز در ناروی وجود دارد. خانواده ها برای تحصیل در مکاتب خصوصی پول می پردازند. این فیس فقط بخشی از مصارف است و دولت متباقی مصارف تحصیل را می پردازند

اکثریت شغل ها و وظایف در جامعه امروزی نیازمند تحصیلات فوق متوسط یا عالی می باشد. برای جوامع با رفاه نیز لازم است تا حد امکان افراد آن تحصیلات کسب نمایند. در صورتیکه افراد یک جامعه دارای تحصیلات عالی نباشند، در آنصورت مشکل خواهد بود تا وضعیت رفاه و تمام مزایای اجتماعی آن حفظ گردد.

تحصیلات فرا متوسط رایگان می باشد.

شاگردان کتب درسی را از مکاتب طور امانت اخذ می نمایند ولی مواد نوشتنی و سایر مواد درسی را باید خود شان خریداری نمایند.