آموزش و توانایی

آموزش در دبیرستان

اطلاعات در مورد آموزش دبیرستان

  • تمامی نوجوانانی که دوره ابتدایی و راهنمایی یا معادل آن را در نروژ گذرانده باشند حق سه سال تحصیل در دبیرستان را دارند.
  • نوجوان باید تحصیلات دبیرستان را تا سالی كه‌ او در آن به‌ سن ٢٤ سالگی می رسد به‌ پایان برساند.
  • استانداری هزینه های آموزش دبیرستان را می پردازد و موظف می باشد كه‌ امكان چنین آموزشی را برای تمام افرادی كه‌ حق چنین آموزشی را دارند، فراهم نماید.
  • آموزش دبیرستان شامل رشته های عمومی و فنی و حرفه ای می باشند:

Elektriker Rørlegger Tømrer

آمار

مدرسە ابتدایی و دبیرستان

نوجوانان در سن تقریبا ١٦ سالگی مدرسە ابتدایی را بە پایان می رسانند. فرصتهای شغلی کمی برای افرادی كه‌ تنها تحصیلات ابتدایی دارند وجود دارد، و در نتیجە بیشترین آنها ادامە تحصیلات در دبیرستان را انتخاب می نمایند.

علاوە بر دبیرستانهای دولتی یک تعداد دبیرستانهای خصوصی هم وجود دارند. خانوادەها بابت تحصیل در دبیرستان خصوصی پول می پردازند. آنها بە هر حال تنها سهم خویش از هزینە مدرسە را می پردازند و دولت بقیە هزینە را پرداخت می نماید.

اکثریت حرفە ها و شغل ها در جامعە امروزی نیازمند تحصیلات دبیرستانی یا تحصیلات عالی می باشند. جامعە مرفه هم مستلزم این می باشد کە هر چە بیشتر افراد تحصیلات داشتە باشند. از این طریق می توانیم خلق رزش ها را حفظ نمائیم و فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد نمائیم. بدون داشتن سطح بالای تحصیلات در جامعە مشکل خواهد بود کە جامعە مرفه و کلیە مزایای آن را حفظ نمود.

تحصیلات دبیرستان رایگان می باشد.

دانش آموزان کتابهای درسی را از مدرسە قرض می گیرند، اما باید لوازم تحریر و مثال آنرا خودشان خریداری نمایند.