زده کړه او مسلکي وړتیا

ثانوي زده کړه

د ثانوي زده کړو په هکله ځینې معلومات

  • ټول هغه ځوانان او پېغلې، چې په ناروې کې یې لومړنی او منځنی ښوونځی بشپړ کړی وي، حق لري چې دری کاله ثانوي زده کړه وکړي.
  • ځوانان او پېغلې باید ثانوي زده کړې د هغه کال دننه بشپړې کړي، چې دوی په کې ۲۴ کلن کېږي.
  • ولایتي چارواکي د ثانوي زده کړو د لګښتونو مسؤلیت پر غاړه لري او دنده لري چې ټولو هغو کسانو ته ثانوي زده کړه وړاندې کړي، چې حق یې وي.
  • ثانوي زده کړې د عمومي (لوړو زده کړو ته د چمتووالی) او حرفوي زده کړو څانګې لري.

برقي نل غځونکی (نلدوان) ترکاڼ (نجار)

معلومات

لومړنی او منځی ښوونځی او لېسه

کله چې ځوانان شاوخوا ۱۶ کلن کېږي، له لومړني او منځني ښوونځي څخه فارغېږي. د دومره ځوانانو لپاره ډیرې دندې شتون نلري، نو ځکه ډیرې ځوانان لېسې ته ادامه ورکوي.

اوسمهال په ډیرې کسبونو او دندو کې د لېسې یا لوړې زده کړې اړینې دي. د هوساینې د ټولنې لپاره هم اړینه ده، چې زیات شمېر خلک لوړې زده کړې وکړي. په دې توګه مونږ مالي ارزښتونه ساتلای او نوي کارځایونه منځته راوړلای شو. په خلکو کې د زده کړې د لوړې کچې پرته د هوساینې د ټولنې او د هوساینې د ښېګڼو ساتل ستونزمن دي

ثانوي زده کړې وړیا دي.

زده کوونکي کتابونه له ښوونځي څخه امانت اخلي خو، د لیکلو او ورته شیان باید پخپله واخلي.