ትምህርትን ብቕዓትን

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ።

  • ኩሎም መንእሰያት መባእታን ማእከላይን ደረጃን ኖርወይ ዝወድኡ ሰለስተ ዓመት ካልኣይ ደረጃ ክመሃሩ መሰል ኣለዎም።
  • እቲ መንእሰይ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ 24 ዓመት ዝመልኣሉ ዓመተምሕረት ክውድኦ ኣለዎ።
  • ዞባዊ ምምሕዳር (ፊልከስኮሙነ) ንትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ይኸፍሎ፣ ንኩሎም ናይ ምምሃር መሰል ዘለዎም ሰባት ከኣ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክህብ ግቡኡ እዩ።
  • ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘዳሉ ትምህርቲ ኣለዎ፣ ከምኡውን ንሞያዊ ትምህርቲ ዘዳሉ።

Elektriker Rørlegger Tømrer

ጭብጢ

መባእታን ማእከላይ ደረጃን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ንንኣሽቱ መንእሰያት ኣስታት 16 ዓመት ምስ ኮኑ እዮም መባእታን ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝውድኡ። መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ንዝወድኡ ንዕኦም ዝኸውን ብዙሕ ስራሕ የለን፣ መብዛሕትኦም ዳርጋ ኩሎም ከኣ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክቕጽሉ ይመርጹ።

ብጀካ መንግስታዊ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርታት ብዝሕ ዝበላ ብሕታውያን ኣለዋ። ኣብ ብሕታዊ ቤት ትምህርታት ስድራቤት መምሃሪ ገንዘብ ይኸፍሉ እዮም። ይኹን ደኣእእምበር ርእሰ-ብጽሒት ጥራሕ እዮም ዝኸፍሉ፣ እቲ ዝተረፈ ዋጋ መምሃሪ ከኣ መንግስቲ ይኸፍሎ።

ሎሚ ኣብ ሕብረተሰብና ዝበዘሐ ሞያታትን ስራሕን ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ይሓትት እዩ። ንድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ውን ኣገዳሲ እዩ ብዝተኻእለ መጠን ዝበዝሑ ትምህርቲ ክመሃሩ። ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ከኣ ፍርያትና ንዕቅብን ሓድሽ ስራሕ ንፈጥርን።ብዘይ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዘይብሉ ህዝቢ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብናን ረብሓታቱን ክንዕቅቦ ከጸግመና እዩ።

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ነጻ እዩ።
ተማሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ መጻሕፍቲ ይልቅሑ እዮም፣ መጽሓፊ ናውትን ከምኡታትን ግን ባዕሎም ክገዝኡዎ ኣለዎም።