ትምህርትን ብቕዓትን

ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ

ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ።

  • ኩሎም መንእሰያት መባእታን ማእከላይን ደረጃን ኖርወይ ዝወድኡ ሰለስተ ዓመት ካልኣይ ደረጃ ክመሃሩ መሰል ኣለዎም።
  • እቲ መንእሰይ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ 24 ዓመት ዝመልኣሉ ዓመተምሕረት ክውድኦ ኣለዎ።
  • ዞባዊ ምምሕዳር (ፊልከስኮሙነ) ንትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ይኸፍሎ፣ ንኩሎም ናይ ምምሃር መሰል ዘለዎም ሰባት ከኣ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክህብ ግቡኡ እዩ።
  • ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘዳሉ ትምህርቲ ኣለዎ፣ ከምኡውን ንሞያዊ ትምህርቲ ዘዳሉ።

Elektriker Rørlegger Tømrer

ጭብጢ

መባእታን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

ንኣሽቱ መንእሰያት ኣስታት 16 ዓመት ምስ ኮኑ እዮም መባእታን ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝውድኡ። መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ንዝወድኡ ንዕኦም ዝኸውን ብዙሕ ስራሕ የለን፣ መብዛሕትኦም ዳርጋ ኩሎም ከኣ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክቕጽሉ ይመርጹ።

ኣብ ርእሲ መንግስታዊ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ገለ ግላዊ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን ኮሌጅን ኣሎ። ኣብቲ ግላዊ ቤት ትምህርቲ ወለዲ ይኸፍሉ እዮም። እንተኾነ ግን ብጽሒቶም ጥራይ እዮ ዝኸፍሉ ዝተረፈ መንግስቲ ይሽፍኖ እዩ።

ኣብዚ ዘለናዮ ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ ሞያታትን ስራሓትን ናይ ካልኣይ ደረጃን ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲን ትምህርቲ ዘድልዮ እዩ። ነዚ ድሕንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ’ውን መብዛሕትኦም ትምህርቲ ክመሃሩ ኣድላዪ እዩ። በዚ መገዲ ኸኣ እቲ ፍልጠትና ንዕቅብ ሓደስቲ ስራሓት ከኣ ንፈጥር። ህዝብና ብዘይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሕብረተሰብናን እቲ ካብ መንግስቲ ዝግበረልና ሓገዛት ንምዕቃብ ኣጸጋሚ ይኸውን።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝወሃብ ትምህርቲ ብናጻ እዩ።

ተመሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍቲ ይልቅሑ፣ እንተኾነ ግን ጥራዛውቶምን ከምኡ ዝኣምሰለ ባዕሎም ክገዝኡ ኣለዎም።