آموزش و توانایی

تحصیلات عالی

På forelesning
پس از اتمام دوره دبیرستان، دانش آموزان می توانند تحصیلات خود را در دانشگاه یا مدارس عالی ادامه دهند.

اکثر دانشگاه ها و مدارس عالی در نروژ دولتی بوده و تحصیل برای دانشجویان رایگان می باشد. این دولت است که هزینه تحصیل را پرداخت می کند. با این حال، معمولا دانشجویان یك مبلغ كمی بابت عوارض ترم یا عوارض تحصیل را می پردازند. در نروژ مدارس عالی خصوصی نیز وجود دارند. دانشجویان در آنجا سهم خویش بابت تدریس را می پردازند.

هزینه های مربوط به مدارس و دانشگاههای دولتی، توسط دولت پرداخت می شود و تحصیل برای عموم رایگان می باشد. اما در مقطع تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، دانشجویان باید خودشان هزینه های وسایل مورد نیاز درسی را بپردازند. این بدین معنی می باشد که آنها باید خودشان کتابها و وسایل مورد نیازشان را تهیه نمایند.

اگر چە تحصیل در دانشگاهها و مدارس عالی رایگان می باشد، اما دانشجو در رابطه‌ با هزینه های دیگر در طول تحصیلات نیاز مالی خواهد داشت. بنابراین معمول می باشد که دانشجویان برای تأمین هزینه هایی چون اجاره خانه، غذا و چیزهای ضروری دیگر در حین تحصیل، از صندوق وام تحصیلی دولتی وام می گیرند. از این طریق هر فردی که بخواهد تحصیلات عالی داشته‌ باشد امكان اینرا بدون درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانواده‌ دارد. بسیاری از دانشجویان برای تامین امرار معاش در كنار تحصیل كار هم می كنند.

فرصت های برابر تحصیلی

یک جامعه مدرن وابسته به سطح بالای اشتغال زایی، تکنولوژی، تولید و نوآوری می باشد. بنابراین نروژ به افراد با تحصیلات عالی نیاز دارد. دولت در این راستا از جمله‌ فرصت های برابر تحصیلی برای همه فراهم می کند.

حدود ٣٠ درصد از افراد بالغ در نروژ دارای تحصیلات عالی می باشند. جوانان بیشتر و بیشتر تحصیلات عالی را انتخاب می كنند و سطح تحصیلات در نروژ دائم سیر صعودی دارد. امروز بیش از ٦٠ درصد از دانشجویان دختر
می باشند و زنان از سطح تحصیلی کمی بالاترنسبت به مردان برخوردار می باشند.

همه کسانی که توانایی ادامه‌ تحصیل را از دبیرستان كسب كرده‌اند می توانند درخواست ورود به مدارس عالی یا دانشگاه نمایند.

ورود به مدارس عالی و دانشگاهها توسط مركز هماهنگ كننده‌ پذیرش (Samordna opptak) ادارە می شود.

آمار

صندوق وام تحصیلی

صندوق وام تحصیلی بە دانش آموزان و دانشجویان در نروژ و دانشجویان نروژی کە در خارج مشغول بە تحصیل می باشند بورسیە (وام بلاعوض) و وام اعطاء می کند.

صندوق وام تحصیلی در کمک بە موارد زیر سهیم می باشد

  • از بین بردن نابرابری و ترویج برابری تا همگی بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی، سن، جنسیت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بتوانند تحصیل نمایند.
  • کە تحصیلات تحت شرایط رضایت بخش کاری صورت گیرد تا کار تحصیل مٶثر واقع گردد.
  • فراهم کردن زمینە دسترسی جامعە بە نیروی کاری تحصیل کردە

افراد برزگسال هم می توانند جهت تحصیل در مدرسە ابتدایی و دبیرستان درخواست وام یا وام بلاعوض نمایند.