Utdanning og kompetanse

Høyere utdanning

På forelesning
Etter videregående skole kan elevene fortsette med høyere utdanning på universitet eller høyskole.

De fleste universiteter og høyskoler er offentlige, og undervisningen er gratis for studentene. Det er det offentlige som betaler. Det er likevel vanlig at studentene betaler en liten semester- eller studieavgift. Det fins også private høyskoler. Der betaler studentene en egenandel for undervisningen.

Kostnader til offentlige skoler og universiteter betales av det offentlige, og utdanningen er gratis for befolkningen. Men både i offentlig og privat høyere utdanning må studentene sørge for alt studiemateriell selv. Dette innebærer at de selv må kjøpe pensumbøker og forbruksmateriell.

Selv om universiteter og høyskoler er gratis, trenger man penger til andre utgifter mens man studerer. Det er derfor vanlig at studenter låner penger fra Lånekassen slik at man kan betale husleie, mat og andre nødvendige ting mens man studerer. På denne måten har alle som ønsker det, muligheten til å ta høyere utdanning helt uavhengig av familiens økonomi. Mange studenter jobber også ved siden av studiene for å få nok penger å leve for.

Et likeverdig utdanningstilbud

Et moderne samfunn er avhengig av høy sysselsetting, teknologi, produksjon og nyskaping. Norge trenger derfor en høyt utdannet befolkning. Dette bidrar det offentlige til, blant annet ved å tilby et likeverdig utdanningstilbud til alle.

Omtrent 30 prosent av voksne i Norge i dag har høyere utdanning. Flere og flere unge tar høyere utdanning, og utdanningsnivået i Norge blir stadig høyere. Over 60 prosent av dagens studenter er kvinner, og kvinner har et litt høyere utdanningsnivå enn menn.

Alle som har studiekompetanse fra videregående skole, kan søke om studieplass på høyskoler og universiteter.

Samordna opptak styrer opptaket til høyskoler og universiteter.

Fakta

Lånekassen

Lånekassen gir stipend og lån til elever og studenter i Norge og til norske studenter som tar utdanning i utlandet.

Lånekassen skal medvirke til

  • å fjerne ulikhet og fremme likestilling slik at alle kan få utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn og økonomisk eller sosial situasjon
  • at utdanningen foregår under tilfredsstillende arbeidsforhold slik at studiearbeidet kan bli effektivt
  • å sikre samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft

Voksne kan også søke stipend og/eller lån til grunnskole og videregående opplæring.