ትምህርትን ብቕዓትን

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ

På forelesning
ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽሉ ይኽእሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ።

ዝበዝሓ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን መንግስታዊ እየን፣ እዚ ትምህርቲ ከኣ ንተማሃሮ ነጻ እዩ። መንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ።ይኹን ደኣእምበር ተመሃሮ ንእስ ዝበለ ግብሪ ሰመስተር ወይ ትምህርቲ ከኽፍሉ ልሙድ እዩ። ብሕታውያን ኮለጅ ውን ኣለዋ። ኣብዚ ተማሃሮ መምሃሪ ርእሰ-ብጽሒት ይኸፍሉ ።

ወጻኢታት መንግስታዊ ቤት ትምህርታትን ዪኒቨርስታትን ብመንግስቲ እዩ ዝኽፈል፣ እዚ ትምህርቲ ከኣ ንህዝቢ ብነጻ ይወሃብ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መንግስታዊን ብሕታዊን ትምህርቲ፣ ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ባዕሎም ኣቕሓ ትምህርቲ ከምጽኡ ኣሎዎም። እዚ ማለት ዋላ መጽሓፍቲ ምስቲ ዝመሃሩዎ ትምህርቲ ዝተሓሓዝን ካልእ ኣቕሓን ባዕሎም ክገዝኡዎ ኣሎዎም ማለት እዩ።

ዋላ ኳ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ነጻ ይኹን፣ ኣብ ትመሃረሉ ግዜ ንካልእ ወጻኢታት ገንዘብ የድሊ እዩ። ስለዚ ከም ተማሃራይ ካብ ሎነካሰን ምልቃሕ ልሙድ እዩ ምእንታን ክራይ ገዛ፣መግቢን ካልእ ኣገዳሲ ነገራት መኽፈሊ ክህሉ እንዳተማሃርካ። ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ኩሎም ድሌት ዘለዎም ክመሃሩ ይኽእሉ፣ ብዘየገድስ ናይ ስድራቤቶም ቁጠባ። ብዙሓት ተማሃሮውን ኣብ ጎኒ ትምህርቲ ይሰርሑ እዮም እኹል መነባበሪ ገንዘብ ከእትዉ ምእንታን።

ኣብ ማዕረ ክብሪ ዝተሞርኮሰ ትምህርቲ

ዘመናዊ ሕብረተሰብ ልዑል ሽቕልነት፣ተክኖሎጂ፣ፍርያትን ሓድሽ ምህዞን ግድን እዩ ዘድልዮ። ስለዚ ኖርወይ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎ ህዝቢ የድልያ። መንግስቲ ኣብዚ እጃሙ የበርክት፣ ሓደ ካብኡ ንኩሉ ኣብ ማዕረ ክብሪ ዝተሞርኮሰ ትምህርቲ ምሃብ እዩ።

ሎሚ ኣስታት 30 ሚእታዊት ኣብ ኖርወይ ዘለዉ ዓበይቲ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተማህሩ እዮም። ንኣሽቱ መንእሰያት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝመሃሩ እንዳበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ፣ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ኖርወይ ከኣ ብቐጻሊ እንዳለዓለ ይኸይድ ኣሎ። ሎሚ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ደቀንስትዮ እየን፣ ሓፈሻዊ ደቀንስትዮ ካብ ደቅተባዕትዮ ዘለወን ደረጃ ትምህርቲ ቅሩብ ይልዕል።

ኩሎም ካልኣይ ደረጃ ብግቡእ ዝፈጸሙ ኣብ ኮለጃትን ዩኒቨርሲታትን ክኣትዉ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

Samordna opptak styrer opptaket til høyskoler og universiteter.

ጭብጢ

ንትምህርቲ ዘለቅሕ መንግስታዊ ባንክ 

እዚ መንግስታዊ ባንክ ኣብ ኖርወይ ዝመሃሩ ተመሃሮን ኣብ ወጻኢ ዝመሃሩ ኖርወጂያንን ማህደረ ትምህርቲን ልቃሕን ይህብ እዩ።

መንግስታዊ ባንክ እዚ ዝስዕብ ኣበርክቶ ይገብር፣

– ፍልልይነት የጥፍእን ማዕርነት ይድግፍ መታን ኩሎም ትምህርቲ ክረኽቡ፡ ጂኦግራፊካዊ ኩነታት፣ ዕድመ፣ ጾታን ቁጠባዊ ወይ ማሕበራዊ ኩነታትን ብዘየገድስ።

– እቲ ትምህርቲ መታን ውጽእታዊ ክኸውን ኣብ ዘሐጉስን ኣብ ጽቡቕ ሃዋህው ዘለዎ ቦታ ይመሃሩ።

– ነቲ ሕብረተሰብ ውሕስነት ምሁር ሓይሊ ሰብ የጣጥሕ።

ዓበይቲ’ዉን ማሕደረ ትምህርቲ ወይ ልቃሕ ንሓፈሻዊ ቤት ትምህርቲን ንካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን ክሓቱ ይኽእሉ እዮም።