ትምህርትን ብቕዓትን

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ

På forelesning
ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽሉ ይኽእሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ።

ዝበዝሓ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን መንግስታዊ እየን፣ እዚ ትምህርቲ ከኣ ንተማሃሮ ነጻ እዩ። መንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ።ይኹን ደኣእምበር ተመሃሮ ንእስ ዝበለ ግብሪ ሰመስተር ወይ ትምህርቲ ክኸፍሉ ልሙድ እዩ። ብሕታውያን ኮለጅ ውን ኣለዋ። ኣብዚ ተማሃሮ መምሃሪ ርእሰ-ብጽሒት ይኸፍሉ ።

ወጻኢታት መንግስታዊ ቤት ትምህርታትን ዪኒቨርስታትን ብመንግስቲ እዩ ዝኽፈል፣ እዚ ትምህርቲ ከኣ ንህዝቢ ብነጻ ይወሃብ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መንግስታዊን ብሕታዊን ትምህርቲ፣ ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ባዕሎም ኣቕሓ ትምህርቲ ከምጽኡ ኣሎዎም። እዚ ማለት ዋላ መጽሓፍቲ ምስቲ ዝመሃሩዎ ትምህርቲ ዝተሓሓዝን ካልእ ኣቕሓን ባዕሎም ክገዝኡዎ ኣሎዎም ማለት እዩ።

ዋላ ኳ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ነጻ ይኹን፣ ኣብ ትመሃረሉ ግዜ ንካልእ ወጻኢታት ገንዘብ የድሊ እዩ። ስለዚ ከም ተማሃራይ ካብ ሎነካሰን ምልቃሕ ልሙድ እዩ ምእንታን ክራይ ገዛ፣መግቢን ካልእ ኣገዳሲ ነገራት መኽፈሊ ክህሉ እንዳተማሃርካ። ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ኩሎም ድሌት ዘለዎም ክመሃሩ ይኽእሉ፣ ብዘየገድስ ናይ ስድራቤቶም ቁጠባ። ብዙሓት ተማሃሮውን ኣብ ጎኒ ትምህርቲ ይሰርሑ እዮም እኹል መነባበሪ ገንዘብ ከእትዉ ምእንታን።

ኣብ ማዕረ ክብሪ ዝተሞርኮሰ ትምህርቲ

ዘመናዊ ሕብረተሰብ ልዑል ሽቕልነት፣ተክኖሎጂ፣ፍርያትን ሓድሽ ምህዞን ግድን እዩ ዘድልዮ። ስለዚ ኖርወይ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎ ህዝቢ የድልያ። መንግስቲ ኣብዚ እጃሙ የበርክት፣ ሓደ ካብኡ ንኩሉ ኣብ ማዕረ ክብሪ ዝተሞርኮሰ ትምህርቲ ምሃብ እዩ።

ሎሚ ኣስታት 30 ሚእታዊት ኣብ ኖርወይ ዘለዉ ዓበይቲ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተማህሩ እዮም። ንኣሽቱ መንእሰያት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝመሃሩ እንዳበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ፣ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ኖርወይ ከኣ ብቐጻሊ እንዳለዓለ ይኸይድ ኣሎ። ሎሚ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ደቀንስትዮ እየን፣ ሓፈሻዊ ደቀንስትዮ ካብ ደቅተባዕትዮ ዘለወን ደረጃ ትምህርቲ ቅሩብ ይልዕል።

ኩሎም ካልኣይ ደረጃ ብግቡእ ዝፈጸሙ ኣብ ኮለጃትን ዩኒቨርሲታትን ክኣትዉ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

Samordna opptak styrer opptaket til høyskoler og universiteter.

ጭብጢ

ሎነካሳ

ሎነካሳ ደገፍ ትምህርቲን ልቓሕን ንተማሃሮ ኣብ ኖርወይ ዘለዉ፣ ከምኡውን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝመሃሩ ኖርወጃውያን ተማሃሮ ኣብ ወጻኢ እዩ ዝህብ።

ሎነካሳ ኣብዚ ዝስዕብ ተራ ይጻወት

  • ዘይምዕሩይነት ንምእላይን ማዕርነት ንምድንፋዕን ምእንታን ኩሉ ሰብ ትምህርቲ ክመሃር ብዘየገድስ ጆግራፍያዊ ኩነታት፣ዕድመ፣ጾታ ከምኡውን ቁጠባዊ ወይ ማሕበራዊ ኩነታት።
  • ንትምህርቲ ዘዕግብ ናይ ስራሕ ባይታ ክፍጠር ምእንታን ዕዮ ትምህርቲ ኣድማዒ ክኸውን
  • ሕብረተሰብና ምሁር ጉልበት ከምዝረክብ ንምርግጋጽ።
  • ዓበይቲ ደገፍ ትምህርቲ ወይ/ድማ ልቓሕ ንመባእታን ማእከላይን ካልኣይ ደረጃን ትምህርቲ ክወሃቦም ከመልክቱ ይኽእሉ።