Nền giáo dục và kỹ năng

Bậc cao đẳng và đại học

På forelesning
Sau khi học xong bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề, học sinh có thể tiếp tục vào đại học hay trường cao đẳng.

Hầu hết các đại học và các trường cao đẳng là công lập và việc giảng dạy là miễn phí cho sinh viên. Nhà nước trả tiền. Tuy vậy sinh viên thường trả một khoản tiền nhỏ về lệ phí học kỳ hay học phí. Cũng có các trường cao đẳng tư. Ở đó sinh viên trả phần tiền tự trả cho việc giảng dạy.

Những chi phí cho các trường công lập và đại học do nhà nước trả tiền, và việc học đều miễn phí cho dân chúng. Nhưng tại các trường cao đẳng và đại học công cũng như tư, sinh viên phải tự lo liệu mọi học liệu. Điều này nghĩa là sinh viên phải tự mua các sách giáo khoa và vật liệu mà họ cần đến.

Mặc dù các đại học và các trường cao đẳng là miễn phí, nhưng người ta cần có tiền vào các chi phí khác khi đi học. Vì thế sinh viên thường mượn tiền tại Quỹ cho vay mượn tiền học vấn của nhà nước để họ có thể trả tiền thuê nhà, thức ăn và những việc cần thiết khác khi đi học. Bằng cách này, những ai muốn đều có cơ hội học cao đẳng hoặc đại học mà hoàn toàn không phải lệ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Nhiều sinh viên cũng làm việc ngoài giờ học để có đủ tiền sinh sống.

Cung ứng học vấn công bằng

Một xã hội hiện đại tuỳ thuộc vào sự tuyển dụng nhân công cao, kỹ thuật, sản xuất và sự sáng tạo. Vì thế Na uy cần dân chúng được đào tạo ở trình độ cao. Nhà nước góp phần vào việc này trong đó có việc cung ứng học vấn công bằng cho hết thảy mọi người.

Hiện nay có gần 30% trong số những người trưởng thành ở Na uy có trình độ cao đẳng hoặc đại học. Càng ngày càng có nhiều thanh niên học cao đẳng hoặc đại học, và trình độ học vấn tại Na uy ngày càng cao. Trên 60% sinh viên hiện nay là phụ nữ, và phụ nữ có trình độ hơi cao hơn đàn ông một chút.

Những học sinh đã học phổ thông có thể xin chỗ học tại các trường cao đẳng và đại học.
Văn phòng điều phối (Samordna) điều khiển việc thu nhận vào các trường cao đẳng và đại học:
Samordna opptak

Sự kiện

Qũy cho vay mượn tiền

Qũy cho vay mượn tiền giúp cho học sinh và sinh viên tại Na uy hoặc các sinh viên Na uy đang đào tạo ở ngoại quốc tiền học bổng và tiền mượn.

Qũy cho vay mượn tiền tác động đến

  • loại bỏ sự khác biệt và nâng cao sự bình đẳng để mọi người có thể được đi học bất kể hoàn cảnh địa lý, tuổi tác, phái tính và kinh tế hay hoàn cảnh xã hội
  • để việc học xảy ra trong những hoàn cảnh làm việc thích hợp ngõ hầu việc học hành có được hiệu quả
  • bảo đảm cho xã hội tiếp cận với nhân lực đã được đào tạo

Người lớn có thể xin học bổng và/ hoặc mượn tiền để học trường cơ sở và trường trung học phổ thông hoặc trường nghề.