آموزش و یادگیری

آموزش بزرگسالان

Voksen student Foto fra et norskkurs

جامعه به طورمداوم در حال تغییراست. تكنولوژی های جدید به طور مرتب به بازار آمده و این امر پیامدها برای بازار کاردارد. و این باعث میشود که کارمندان همیشه چیزهای جدید را بیاموزند و خود را نسبت به مسائل امروزه آگاه سازند.

بزرگسالان می توانند تحصیلات کاملا جدیدی را انتخاب كنند، بە تحصیلات گذشتە خود ادامه داده و آنها را ارتقاع دهند و یا هم جهت بر آورده كردن شرایط جدید در زندگی کاری مضامینی را از دوره تعلیمات ابتدائی و متوسطه انتخاب نمایند.

بسیاری از سازماندهندگان تعداد زیادی کورس های مختلف برای بزرگسالان دایر می کنند. این کورس ها یا ورکشاپ ها ی آموزشی میتواند به بطور مثال کورس های سرگرمی، زبان و یا کورسهای فنی باشد. دولت اكثراً بخشی از مصارف این ورکشاپ ها را می پردازد.

شهرداری مسئولیت فراهم نمودن امکانات تحصیلی در مکاتب ابتدائیه و متوسطه را به عهده دارد، در حالیكه مقامات ولایات مسؤل تهیه امکانات تحصیلی در لیسه ها می باشد. بزرگسالانی که حق درس و تعلیم در دوره های ابتدائیه، متوسطه یا لیسه را داشته باشند، این تحصیلات را بطور رایگان دریافت می نمایند. تعدادی زیادی از لیسه های خصوصی نیزوجود دارد که خدمات آموزشی دوره لیسه را برای بزرگسالان عرضه میکند.

کارجویان میتوانند از طریق اداره امور کار وخدمات رفاه اجتماعی شامل کورسهای مختلف شوند.هدف این اشتراک واجد شرایط ساختن اشتراک کنندگان کورس برای استخدام آنها به کار میباشد. اداره امور کار و خدمات رفاه اجتماعی اکثراً مصارف چنین کورسها را میپردازد، و به اشتراک کنندگان نیز بابت اشتراک در کورس پول پرداخت میکند.

واقعیت ها

حقوق جوانان به تحصلات ابتدایی و ثانوی

تمام جوانان دارای تحصیلات ابتدایی و ثانوی نمی باشند دارای حق هستند که آنرا به گونه رایگان کسب نمایند. معلومات بیشتر می تواند از دفتر شاروالی بدست آورده شود.

حقوق جوانان به آموزش فرا ثانوی

جوانان که تحصیلات ابتدایی و ثانوی را تکمیل نموده ولی نه تحصیلات فرا ثانوی را دارای حق تکمیل تحصیلات فر ثانوی می باشد. شاروالی محل مسئولیت تنظیم این امر را دارد.

شناخت اسناد تحصیلی سایر کشور ها

اگر شما حرفە ای را در کشور دیگری آموختە باشید و دارای سندی در این مورد نباشید، شما می توانید از طریق دادن یک امتحان مسلکی مهارت خود را بە اثبات برسانید. امتحان مسلکی یک شیوه ارزیابی و قبول نمودن مهارت و شایستگی در سطح لیسه می باشد، اما ممکن است کە شما مسلکی را بدون رفتن بە مکتب آموخته باشید. برای دریافت معلومات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید: www.nokut.no