آموزش و توانایی

بزرگسالان و آموزش

Voksen student Foto fra et norskkurs

جامعه بشكل مدام دستخوش تغییر می باشد. تكنولوژی جدید به‌ صورت مرتب ظهور می كند و این عواقبی برای زندگی كاری خواهد داشت. این ایجاب می کند که افراد شاغل باید خودشان را با وضعیت تطبیق دهند و مهارت های جدید كسب نمایند.

بزرگسالان می توانند تحصیلات کاملا جدیدی را انتخاب كنند، بە تحصیلات گذشتە خود ادامه دهند، یا جهت وفق دادن خویش با شرایط جدید در زندگی کاری دروسی را از مقطع تحصیلات ابتدائی و راهنمایی انتخاب نمایند.

بسیاری امكان شركت بزرگسالان را در دوره های مختلف فراهم می كنند. این دوره ها می تواند به عنوان مثال دوره های سرگرمی، دوره‌ آموزش زبان و یا دوره های ارتقاء توانایی باشد. دولت اغلب بخشی از این دوره ها را تامین مالی می كند.

شهرداری مسئولیت آموزش ابتدائی را به‌عهده‌ دارد، و استانداری ها مسؤلیت آموزش دبیرستانی را به‌ عهده‌ دارند. بزرگسالانی که حق تحصیل در مدارس ابتدایی یا دبیرستان را داشته باشند، این تحصیلات برای آنها رایگان خواهد بود. مدارس خصوصی هم كه‌ تحصیلات دبیرستانی را به‌ افراد بزرگسال ارائه‌ می كنند، وجود دارند.

اداره‌ ناو – Nav دوره‌های گوناوگونی را برای افراد متقضای كار ترتیب می دهد. هدف ارتقاء توانایی شرکت کنندگان این دوره‌ها برای کار می باشد. اداره‌ ناو هزینه این دوره ها را پوشش می دهد و بابت شركت به‌ شركت كنندگان كمك مالی پرداخت می كند. .

آمار

h3>حقوق بزرگسالان در آموزش ابتدایی

افراد بزرگسالی کە نیاز بە آموزش ابتدایی دارند، حق چین آموزشی را دارند. این آموزش رایگان می باشد. شهرداری می تواند اطلاعات بیشتری در این مورد ارائە نماید.

حق بزرگسالان بە آموزش دبیرستانی

افراد بزرگسالی کە مدرسە ابتدایی را بە پایان رساندە اند و تحصیلات دبیرستانی ندارند، حق آموزش دبیرستانی را دارند. این آموزش رایگان می باشد. استانداری مسئول این آموزش می باشد.

بە رسمیت شناختن تحصیلات سایر کشورها

صورتیکە شما حرفە ای را در کشور دیگری آموختە باشید و دارای مدارکی در این مورد نباشید، می توانید از طریق دادن یک امتحان حرفە ای مهارت خود را بە اثبات برسانید. امتحان حرفە ای بە منظور ارزیابی و بە رسمیت شناختن توانایی در سطح دبیرستان می باشد، اما ممکن است کە شما حرفە ای را بدون رفتن بە مدرسە یاد گرفتە باشید. بە سایت نوكوت – NOKUT برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعە نمائید.