Utdanning og kompetanse

Vaksne og utdanning

Ein vaksen student Foto frå eit norskkurs

Samfunnet endrar seg heile tida. Det kjem stadig ny teknologi, og dette har konsekvensar for arbeidslivet. Dette krev at arbeidstakarane må halde seg oppdaterte og lære nye ting.

Vaksne kan ta ei heilt ny utdanning, byggje vidare på tidlegare utdanning eller ta grunnskulefag for å møte dei nye krava frå arbeidslivet.

Mange arrangørar tilbyr ulike kurs til vaksne. Dette kan til dømes vere hobbykurs, språkkurs og kvalifiserande kurs. Staten finansierer ofte delar av desse kursa.

Kommunen har ansvaret for å tilby grunnskuleopplæring, og fylkeskommunane har ansvaret for å tilby vidaregåande opplæring til vaksne. Vaksne med rett til grunnskule eller vidaregåande opplæring skal få denne undervisninga gratis. Det finst også mange privatskular som tilbyr vidaregåande opplæring for vaksne.

Arbeidssøkjarar kan få tilbod om ulike kurs gjennom Nav. Målet er å kvalifisere kursdeltakarar til arbeid. Nav dekkjer kostnadene og betaler ofte også kurspengar til deltakarane på slike kurs.

Fakta

Vaksne sin rett til grunnskuleopplæring

Vaksne som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringa er gratis. Kommunen kan gje meir informasjon om dette.

Vaksne sin rett til vidaregåande opplæring

Vaksne som har fullført grunnskulen, men ikkje vidaregåande opplæring, har rett til vidaregåande opplæring. Vaksenrett gjeld for deg som har fullført grunnskolen eller tilsvarande i Noreg eller eit anna land, men ikkje fullført vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for dette.

Godkjenning av utdanning frå utlandet

Dersom du har lært eit yrke i utlandet og ikkje har papir på dette, kan du få vist kva du kan gjennom yrkesprøving. Yrkesprøving er ein metode som vurderer og godkjenner kompetanse på vidaregåande skules nivå, men du kan godt ha lært yrket utan å ha gått på skule. Sjå nettsidene til NOKUT for meir informasjon om dette.